Collegevergadering 04 juli 2023


D/23/086571 | Aanwijsbesluit parkeren grote voertuigen 

Advies  

 

Besluit het Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen 2023 vast te stellen.  

 
Besluit:

conform 

 

D/23/111500 | Jaarverslag bezwaarschriftencommissie 2022 

Advies  


1. Neem kennis van het jaarverslag van de Bezwaarschriftencommissie over 2022.  
 

Besluit:

conform 

 
D/23/107641 | Licentieovereenkomst KoopGarant Oudewater; Oranje Bolwerck 

Advies 
 

Advies aan burgemeester en wethouders: Besluit tot het aangaan van de bijgevoegde “Licentieovereenkomst KoopGarant OpMaat”.  

Advies aan de burgemeester: Verleen volmacht aan wethouder Ten Hagen om de “Licentieovereenkomst KoopGarant OpMaat” namens de gemeente Oudewater te ondertekenen.  

 

Besluit:

conform 
 

D/23/111122 | Opschorten werkzaamheden Tappersheul III in verband met lopende zaak RvS en communicatie naar betrokkenen en raadsinformatiebrief alle lopende grote ruimtelijke projecten en gemeentelijk vastgoedprojecten 

Advies 

Instemmen met opschorten werkzaamheden Tappersheul III tot er een uitspraak van de Raad van State is met betrekking tot het bestemmingsplan Tappersheul III;  

Instemmen om ook de werkzaamheden aan het nieuwe zwembad en Statenland te temporiseren;  

Instemmen met communicatie naar betrokken partijen over het opschorten van de werkzaamheden Tappersheul III;. 

Instemmen om de gemeenteraad met bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de voortgang van de grote ruimtelijke projecten Tappersheul III, zwembad en Statenland én ook de andere lopende projecten in Oudewater inclusief de gemeentelijke vastgoedprojecten.  

 

Besluit:

conform  

 
D/23/109962 | Oude Singel 43 te Oudewater 

Advies 
 

Besluit om het verzoek tot een strook gemeentegrond naast de Oude Singel 43 te Oudewater aan te mogen kopen af te wijzen.  
 

Besluit:

conform 


D/23/111186 | Raadsinformatiebrief notities zienswijzen AVU en voortgang implementatie GBP 

Advies 

 
Stem in met bijgevoegde raadsinformatiebrief Notities zienswijzen AVU en voortgang implementatie GBP en stuur deze naar de raad  


Besluit:

conform 

 

D/23/110107 | Raadsvoorstel tot aanwijzing BOPA's waarop bindend adviesrecht van de gemeenteraad van toepassing wordt verklaard op grond van de Omgevingswet 

Advies  
 

Stel de gemeenteraad aan de hand van bijgaand raadsvoorstel voor om: Voor bindend adviesrecht aan de gemeenteraad, als bedoeld in artikel 16.15a, lid 1, onder b, onder 1 van de Omgevingswet, voor te leggen: 

Aanvragen omgevingsvergunning, die afwijken van het Omgevingsplan en niet passen binnen de kaders van de Omgevingsvisie en -programma's alsmede door de gemeenteraad vastgestelde sectorale beleidsnota's die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving.  

Uitgezonderd hiervan zijn:  

Aanvragen omgevingsvergunning die passen binnen de regels van de voormalige kruimelgevallenregeling als bedoeld in artikel 4 van bijlage II Besluit Omgevingsrecht, zoals weergegeven in de bijlage;  

Aanvragen omgevingsvergunning die passen binnen de afwijkingsregels van de geldende bestemmingsplannen, die worden opgenomen in het per 1 januari 2024 van rechtswege ontstane Omgevingsplan;  

Aanvragen omgevingsvergunning die passen binnen de regels, die aan wijzigingsbevoegdheden zijn verbonden in de geldende bestemmingsplannen, die worden opgenomen in het per 1 januari 2024 van rechtswege ontstane Omgevingsplan. 
 

Besluit:

conform 
 

D/23/108030 | Utrechtse Straatweg 20 te Oudewater 

Advies  
 

Een aanbieding tot verkoop van de strook snippergroen naast de Utrechtse Straatweg 20 te Oudewater te doen aan de bewoners van de Utrechtse Straatweg 20.  
 

Besluit:

conform 

 

D/23/109811 | Voorstel aan de gemeenteraad over het verplicht stellen van participatie door een initiatiefnemer voor bepaalde Buitenplanse OmgevingsPlan Activiteiten (BOPA's) 

Advies 
 

Stel de gemeenteraad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om: 
Voor alle Buitenplanse Omgevingsplanactiviteiten (BOPA's), waarbij wordt afgeweken van het Omgevingsplan, participatie verplicht te stellen. De verplichting geldt echter niet voor de BOPA’s die vallen onder de lijst van gevallen, zoals opgenomen in bijlage 1; 

Ten behoeve hiervan voor de verslaglegging met betrekking tot de participatie de volgende beleidsregel vast te stellen: Aanvrager dient voor een onder 1. bedoeld ruimtelijk project een participatieverslag op te stellen en ter toetsing aan te leveren. Als aanvrager dat niet aanlevert wordt de aanvraag buiten behandeling gelaten. In het participatieverslag wordt in ieder geval ingegaan op de volgende punten:  

Welke personen/instanties/belanghebbenden zijn betrokken bij het participatietraject? Indien het participatietraject uit meerdere stappen/fases heeft bestaan, moet dit per stap/fase worden aangegeven. 

Op welke wijze is het participatietraject uitgevoerd? Welke processtappen zijn daarbij genomen? En voor welke vorm(en) van participatie heeft de aanvrager gekozen?  

Wat is de opbrengst van het participatietraject geweest? Welke opmerkingen, aanvullingen, verbeteringen, etc. zijn kenbaar gemaakt? De aanvrager dient zo veel mogelijk belangen en voors en tegens in beeld te brengen en aan te geven in welke mate er onder de betrokkenen zoals bedoeld onder 1. al dan niet steun c.q. draagvlak voor de plannen is.  

Welke ingebrachte punten in de participatie hebben geleid tot aanpassingen van de plannen? Indien er opmerkingen zijn gemaakt die niet hebben geleid tot aanpassingen, om welke reden(en) is daarvan af gezien?; 

Dit besluit in werking te laten treden op de dag van inwerkingtreding van de Omgevingswet.  
 

Besluit:

conform 

 

D/23/110567 | VTH-beleidsplan Oudewater 2023-2027 

Advies 

1. Het VTH-beleidsplan Oudewater 2023-2027 vast te stellen; 
2. Het VTH-beleid Oudewater 2019-2022 in te trekken; 
3. De raad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief;  
4. Het VTH-beleidsplan Oudewater 2023-2027 voor één ieder ter inzage te leggen door middel van publicatie in het Gemeenteblad.  
 

Besluit:

conform