Collegevergadering 09 januari 2024

Aanwezigen: Danny de Vries, Walther Kok, Bas Lont en Saskia van Eck  
Afwezig: Bernadette Schomaker 

 

D/24/131532 | Raadsinformatiebrief Eerste resultaten onderzoek zonnevelden

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de eerste resultaten van het ontwerpend onderzoek naar de mogelijkheden van grootschalige zonnevelden in het gebied ten noorden van het spoor en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/130828 | Herijking RES U16: ter inzage legging van startdocument NRD en toezending bijbehorende raadsinformatiebrief

Advies 

1. Besluit de 'Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau, plan-m.e.r. RES herijking (NRD) samen met de bijlage 'Participatievoorstel' ter inzage te leggen; 
2. Stem in met de inhoud van de bijgevoegde raadsinformatiebrief over de terinzagelegging van de 'Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau, plan-m.e.r. RES herrijking' (NRD) met bijlage en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/131561 | Vaststellen PvA t.b.v. evaluatie DVO Oudewater - Woerden

Advies 

Stem in met de inhoud van het plan van aanpak t.b.v. de evaluatie van de dienstverleningsovereenkomst van Oudewater en Woerden. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/128261 | Aanwijzing/benoeming loco gemeentesecretaris Oudewater

Advies 

De plaatsvervanging van de gemeentesecretaris te regelen door het vaststellen van het bijgevoegd besluit. 

Besluit

Akkoord