Collegevergadering 10-01-2023

D/22/084275 | Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen

Advies

De raad, conform bijgaand raadsvoorstel D/22/084273, de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Oudewater 2023 vast te laten stellen.

Besluit 

Conform met redactionele wijzigingen in het raadsvoorstel (financiële paragraaf aanpassen met een prognose)

 

D/22/081141 | Vaststelling bestemmingsplan ''Willeskop 144a, Oudewater''

Advies 

 Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om:

1. In te stemmen met de ‘Nota van beantwoording zienswijzen’ behorend bij het bestemmingsplan “Willeskop 144a, Oudewater”;

2. Het bestemmingsplan "Willeskop 144a, Oudewater" met planidentificatie NL.IMRO.0589.BPWilleskop144a-ON01, bestaande uit regels, toelichting en een verbeelding met bijlagen, ongewijzigd vast te stellen;

3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Besluit 

Conform met redactionele wijziging in het raadsvoorstel (portefeuillehouder aanpassen)

 

D/23/085798 | Zienswijze kaderbrief Ferm Werk 2024

Advies

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om:

1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief (D/23/085791) en de kaderbrief Ferm Werk 2024 (D/23/085794).

2. De zienswijze met kenmerk D/23/085750 vast te stellen.

3. Een bedrag van € 12.221-- als investering in de bedrijfsvoering in de voorjaarsrapportage van de gemeente Oudewater op te nemen.

Besluit 

Conform met redactionele wijziging in het raadsvoorstel (financiële paragraaf duiden van 12.221 - in relatie tot 23.111 bedrag in kaderbrief)

 

D/23/085957 | Zienswijze regionale veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2023-2026

Advies 

 

1. Kennis te nemen van de concept regionale veiligheidsstrategie 2023-2026 geregistreerd onder D/23/086022

2. De zienswijze met kenmerk D/23/086025 vast te stellen

3. De zienswijze middels het raadsvoorstel D/23/085958 aan de gemeenteraad aan te bieden.

Besluit 

Conform

 

D/22/084911 | Verlenging looptijd VTH-beleid 2019-2022 Oudewater

Advies 

De looptijd van het VTH-beleid gemeente Oudewater 2019-2022 te verlengen tot 1 juli 2023.

Besluit 

Conform