Collegevergadering 10 mei 2022

D/22/059174 I Aanwijzing van medewerkers van het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving als toezichthouder

Advies
Besluit overeenkomstig bijgevoegd aanwijzingsbesluit de in de bijlage genoemde personen aan te wijzen als toezichthouder.

Besluit: conform

 

D/22/60151 I Toelichting op de motie van Progressief Oudewater over pluimveebedrijf Herkendorp

Advies 
Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief betreffende een reactie op Motie pluimveebedrijf Herkendorp van Progressief Oudewater en stuur deze naar de raad.
Besluit: conform

 

D/22/060186 I Vaststellen bestemmingsplan herziening Landelijk gebied Oudewater en Willeskop

Advies

De raad voorstellen: 

1.    De ingekomen zienswijzen ontvankelijk te verklaren
2.    In te stemmen met de reactie nota zienswijzen behorend bij het bestemmingsplan herziening 'Landelijk gebied Oudewater en Willeskop'
3.    Het bestemmingsplan herziening 'Landelijk gebied Oudewater en Willeskop' met digitale planidentificatie NL.IMRO.0589.BPLGOW1eherz-ON01 gewijzigd vast te stellen.
4.    Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
Besluit: conform

 

D/22/058260 I VTH Jaarverslag 2021 en Uitvoeringsprogramma 2022 gemeente Oudewater

Advies

1.    Besluit het VTH Jaarverslag 2021 en Uitvoeringsprogramma 2022 vast te stellen;
2.    Stem in met bijgevoegde raadsinformatiebrief over het VTH Jaarverslag 2021 en het Uitvoeringsprogramma 2022 en verstuur deze naar de gemeenteraad.
Besluit: conform

 

D/22/057904 I Zienswijze ontwerpbegroting Afvalverwijdering Utrecht (AVU) 2023

1.    Advies
Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om:
a.    Kennis te nemen van de ontwerpbegroting Afvalverwijdering Utrecht (AVU) 2023;
b.    Geen zienswijze uit te brengen en Afvalverwijdering Utrecht (AVU) hiervan middels de brief met kenmerk D/22/057918 op de hoogte te stellen;
c.    De geprognosticeerde deelnemersbijdrage voor 2023 van €311.273 te verwerken in de concept-programmabegroting 2023, inhoudende een gelijkblijvend bedrag ten opzichte van de meerjarenraming 2023.
Besluit: conform

 

D/22/059993 I Zienswijze tweede (ontwerp) Begrotingswijziging 2022 en (ontwerp) Begroting 2023 Omgevingsdienst regio Utrecht, ODRU

Advies
Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om:
1.    Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de ODRU.
2.    Kennis te nemen van de 2e (ontwerp)begrotingswijziging 2022 van de ODRU waarbij de wijzigingen geen effect hebben op de financiële bijdrage vanuit de gemeente.
3.    Kennis te nemen van de (ontwerp)begroting 2023 van de ODRU waarin een gemeentelijke bijdrage van de gemeente Oudewater is opgenomen van € 423.550
a.    De zienswijze met kenmerk D/22/058831 vast te stellen, waarin de volgende aandachtspunten zijn opgenomen:
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is een grote onzekere factor voor de werkzaamheden van de ODRU. Om de kosten voor de uitvoering zo laag mogelijk te houden, pleiten we voor het belang van uniform werken, stroomlijnen werkprocessen en opstellen uitvoeringsbeleid.
b.    Maak duidelijke afspraken over monitoring om inzicht te krijgen hoe de uitvoering van de Omgevingswet verloopt.
Besluit: conform

 

D/22/059742 I Ontwerpbegroting 2023-2026 FermWerk

Advies Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om:

1.    Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023-2026 van Ferm Werk.
2.    Af te zien van het indienen van een inhoudelijke zienswijze op de ontwerpbegroting 2023-2026 van Ferm Werk.
3.    Bijgevoegde brief met kenmerk D/22/059692 aan het dagelijks bestuur van Ferm Werk te sturen, waarin wordt aangegeven dat geen zienswijze zal worden ingebracht op de ontwerpbegroting 2023-2026.
4.    De ontwerpbegroting 2023-2026 van Ferm Werk te verwerken in de gemeentelijke begroting van de gemeente Oudewater.
Besluit: conform