Collegevergadering 10 oktober 2023

Aanwezigen: Walther Kok, Bas Lont en Kasper Driehuijs

 

D/23/120549 | NJR 2023

Advies

  1. Stel de raad door middel bijgevoegd raadsvoorstel voor om: 
  2. De Najaarsrapportage 2023 vast te stellen; 
  3. Een bedrag van € 170.712 via budgetoverheveling van 2023 naar 2024 over te hevelen en dit bedrag te storten in de bestemmingsreserve Budgetoverhevelingen; 
  4. Een begrotingswijziging in 2024 uit te voeren, waarbij de exploitatielasten in de Begroting 2023 verhoogd worden met € 170.712 en tevens ditzelfde bedrag onttrokken wordt uit de bestemmingsreserve Budgetoverhevelingen; 
  5. In 2023 een bedrag van €2.465.725 niet te onttrekken aan de Algemene Reserve; 
  6. In 2024, via een begrotingswijziging, een budget op te nemen van € 2.465.725 ten laste van de Algemene Reserve; 
  7. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 171.500.

Besluit

Akkoord 

 

D/23/120432 | Technische wijziging APV Oudewater ivm Omgevingswet

Advies 

Stel de gemeenteraad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om: 1. De Algemene plaatselijke verordening gemeente Oudewater 2017 gewijzigd vast te stellen.

Besluit

Akkoord

 

D/23/117650 | Overdracht archief Oudewater 1989/1999 en opleggen beperkingen op de openbaarheid daarvan

Advies 

  1. Kennis nemen van de inventaris van het archief van de gemeente Oudewater (1979) 1989-1999 (2005). (D/23/117621). 
  2. Besluit tot overdracht van dit archief aan de streekarchivaris, beheerder van de archiefbewaarplaats van de gemeente Oudewater. (D/23/117700). 
  3. Besluit tot beperking op de openbaarheid van archiefbescheiden binnen genoemde inventaris zoals aangegeven in de "lijst met beperkingen" (D/23/117698). 

Besluit

Akkoord