Collegevergadering 11 oktober 2022

D/22/075408 | Zienswijze (ontwerp)Kadernota 2024 Omgevingsdienst regio Utrecht, ODRU

Advies
De raad voor te stellen om:
1. Kennis te nemen van de (ontwerp)Kadernota 2024 van de Omgevingsdienst regio Utrecht.
2. De zienswijze op de (ontwerp)Kadernota 2024, D/22/074915 vast te stellen waarin de volgende aandachtspunten zijn
opgenomen:
a. Forse stijging van het uurtarief.
b. Nadere onderbouwing aanpassen functiehuis bij behandeling begroting 2024 van de ODRU.
3. De geprognosticeerde bijdrage aan de ODRU voor 2024 van € 631.950 te verwerken in de Kadernota 2024,
inhoudende een verhoging van € 57.793 ten opzichte van de meerjarenraming 2023.

Besluit
Akkoord, conform

 

D/22/074506 | Najaarsrapportage 2022 Oudewater

Advies
1. Stem in met bijgevoegd raadsvoorstel Najaarsrapportage 2022 Oudewater.
2. Stem niet in met de structurele toevoeging van € 88.803 aan de voorziening voor groot onderhoud (MOP) voor de
sporthal de Noort Syde.

Besluit: akkoord

 

D/22/075783 | Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Goudse straatweg 61 (OLO6626233)

Advies
Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om:
1. Een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van het realiseren van een van een
woning in een bijbehorend bouwwerk (koetshuis) op de Goudse straatweg 61 in Oudewater (OLO6626233).
2. Te besluiten dat wanneer er geen zienswijzen tegen ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen worden ingediend, de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen kan
worden aangemerkt als definitief afgegeven.

Besluit
Akkoord, conform

 

D/22/075827 | Aanpassing vastgestelde tarief inkoop huishoudelijke hulp vanaf 2023

Advies
Pas het eerder vastgestelde uurtarief (€ 32,12) voor de inkoop van huishoudelijke hulp vanaf 2023 aan naar € 32,85.

Besluit
Akkoord, conform

 

D/22/072331 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 32 RvO van Progressief Oudewater inzake Oranjepark 2

Advies
Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende de beantwoording van de vragen van fractie
Progressief Oudewater inzake 'Oranjepark II' en verzend deze aan de gemeenteraad.

Besluit
Akkoord

 

D/22/060194 | Vaststellen beeldkwaliteitsplan Oranjepark 2

Advies
In te stemmen met het beeldkwaliteitsplan en de raad voor te stellen:
1. Het beeldkwaliteitsplan Oranjepark 2 vast te stellen;
2. Het beeldkwaliteitsplan onderdeel uit te laten maken van de welstandsnota;
3. Het beeldkwaliteitsplan te integreren in het nog op te stellen bestemmingsplan Oranjepark

Besluit
Akkoord

 

D/22/075208 | Raadsinformatiebrief proces woondeal 2022

Advies
1. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over definitief bod en woondeal U10 en stuur deze naar
de raad.

Besluit
Akkoord, conform

 

D/22/075825 | Zienswijze Begrotingswijziging 2022-1 GGDrU

Advies
Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor om:
1. Kennis te nemen van de Begrotingswijziging 2022-1 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht
(GGDrU);
2. De zienswijze met kenmerk D/22/075077 vast te stellen inhoudende dat de gemeenteraad geen bezwaren heeft tegen
de Begrotingswijziging 2022-1;
3. De geprognosticeerde deelnemersbijdrage voor 2022 van € 425.086,00 te verwerken in de programmabegroting 2022,
inhoudende een verhoging van € 17.976,00 ten opzichte van de meerjarenraming 2022-2025.

Besluit
Akkoord, conform

 

D/22/074514 | Programmabegroting 2023-2026

Advies
In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel Programmabegroting 2023-2026.

Besluit
Akkoord

 

Artikel 32 vragen VVD - Arbeidsmigranten

Besluit

akkoord