Collegevergadering 12 december 2023

Aanwezigen: Danny de Vries, Bernadette Schomaker, Walther Kok, Bas Lont en Saskia van Eck 

 

D/23/125603 | Uitvoeringsovereenkomst- en programma 2024 ODRU - Oudewater

Advies 

1. Besluit tot het aangaan van het bijgevoegde, gewijzigde Dienstverleningsovereenkomst 2024 Oudewater met de Omgevingsdienst regio Utrecht. 
2. Besluit tot het aangaan van bijgevoegde Uitvoeringsovereenkomst 2024 Oudewater met bijlagen; 
- Uitvoeringsprogramma 2024 Oudewater - ODRU, D/23/127978 
- Dienstverleningsovereenkomst 2024 Oudewater - ODRU, D/23/127979 
- Uitvoeringsovereenkomst 2024 Oudewater - ODRU, D/23/127981 
- Toelichtingendocument op het uitvoeringsprogramma 2024 Oudewater, D/23/127983 

Besluit

Akkoord

 

D/23/126778 | Mandaatbesluit Omgevingsdienst regio Utrecht, ODRU, 2024 - Oudewater

Advies 

1. Besluit, overeenkomstig bijgevoegd mandaatbesluit, tot aanpassing van het mandaat aan de Omgevingsdienst regio Utrecht per 1 januari 2024. 
2. Besluit tot intrekking van het Mandaatbesluit Omgevingsdienst regio Utrecht 2013 per 1 januari 2024. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/128071 | Concept gewijzigde regeling Omgevingsdienst regio Utrecht, ODRU - Oudewater

Advies 

1. Besluit in principe in te stemmen met het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht overeenkomstig bijgevoegd concept-wijzigingsvoorstel Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht; 
2. Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om het college toestemming te geven tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht overeenkomstig bijgevoegd concept-wijzigingsvoorstel. 

Besluit

Akkoord 

 

D/23/128440 | Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Oude Utrechtsestraatweg 1a

Advies 

1. Besluit ingevolge artikel 7.17, derde lid jo. artikel 7.16 van de Wet milieubeheer, op basis van de verzamelde informatie zoals opgenomen in paragraaf 3.1.1 van de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan ‘'Oude Utrechtsestraatweg 1a'', dat geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden gemaakt; 
2. Besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Oude Utrechtsestraatweg 1a” met planidentificatie NL.IMRO.0589.OudeUtrechtseSw1a-ON01, bestaande uit verbeelding, regels, toelichting met bijlagen en erfinrichtingsplan; 
3. Besluit de ontwerpbestemmingsplanprocedure op te starten door het ontwerpbestemmingsplan "Oude Utrechtsestraatweg 1a'' te publiceren in de De IJsselbode, Het Gemeenteblad, op www.ruimtelijkeplannen.nl en voor zes weken ter inzage te leggen. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/128455 | Kaders begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 Veiligheidsregio Utrecht

Advies 

Stel de raad, door middel van bijgevoegd raadsbesluit, voor om: 
1. Kennis te nemen van de kaders begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 Veiligheidsregio Utrecht. 
2. De zienswijze met kenmerk D/23/128520, waarmee wordt ingestemd met het financieel kader, vast te stellen en deze te verzenden aan de VRU. 
3. De verhoging van de deelnemersbijdrage voor 2024 van €13.000 (GBTP) en €1.000 (IGPP) te verwerken in de voorjaarsnota 2024. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/121363 | Collegevoorstel ontwerp bestemmingsplan Plesmanplantsoen 6

Advies 

1. Besluit ingevolge artikel 7.17, derde lid jo. artikel 7.16 van de Wet milieubeheer, op basis van de verzamelde informatie zoals opgenomen in het ontwerp bestemmingsplan ‘Plesmanplantsoen 6’ dat geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden gemaakt. 
2. Instemmen met het ontwerp bestemmingsplan “Plesmanplantsoen 6” met planidentificatie NL.IMRO.0589.Plesmanplantsoen6-ON01, bestaande uit de verbeelding, regels, toelichting en bijlagen. 
3. Besluit de ontwerpbestemmingsplanprocedure opstarten voor “Plesmanplantsoen 6”, conform artikel 3.8 Wro, door het plan met IMRO codering NL.IMRO.0589.Plesmanplantsoen6-ON01 te publiceren in de Staatscourant, De IJsselbode en op www.ruimtelijkeplannen.nl en voor 6 weken ter inzage te leggen. 
4. Besluit het ontwerpbestemmingsplan gelijktijdig met het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met OLO7627715 ter inzage te leggen, e.e.a. conform de coördinatieverordening Oudewater 2010. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/125320 | Strategisch beleid Informatiebeveiliging 2023-2026 gemeente Oudewater

Advies 

1. Besluit het bijgevoegde "Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid 2023 tot 2026 gemeente Oudewater " vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van het "Strategisch Informatieveiligheidsbeleid 2019-2022 gemeente Oudewater." 

Besluit

Akkoord

 

D/23/128217 | Regioplan Midden-Nederland

Advies 

In te stemmen met het Regioplan Midden-Nederland (D/23/128216). 

Besluit

Akkoord

 

D/23/129270 | Informerende brief start fusietraject RUD en ODRU - Oudewater

Advies 

1. Neem kennis van bijgevoegde brief van de RUD en ODRU over start fusietraject RUD en ODRU en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord