Collegevergadering 13 december 2022

D/22/077935 | Grondstoffenbeleidsplan 2023-2022

Advies

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om te besluiten:
Het grondstoffenbeleidsplan 2023-2026 vast te stellen met als hoofdpunt dat de hoogte van de afvalstoffenheffing afhankelijk is van het aantal keer dat restafval wordt aangeboden.

Besluit:

conform

 

D/22/082232 | Prestatieafspraken 2023 – 2024 Oudewater

Advies aan het college:

1.    Besluit tot het aangaan van bijgevoegde prestatieafspraken 2023 – 2024 Oudewater (D/22/082853).
2.    Stem in met bijgevoegde raadsinformatiebrief over de prestatieafspraken 2023 – 2024 Oudewater (D/22/082853), en stuur deze naar de raad. Advies aan de burgemeester:
3.    Verleen wethouder I. ten Hagen volmacht om de bijgevoegde prestatieafspraken namens de gemeente Oudewater te ondertekenen.


Besluit:

conform