Collegevergadering 13 september 2022

D/22/072798 | Beantwoording Univé Rechtshulp inzake Statenland 3

Advies
1.    Neem kennis van bijgevoegde brief van Univé Rechtshulp namens een ondernemer op Statenland;
2.    Stem in met de inhoud van bijgevoegde brief houdende een reactie op de brief van Univé Rechtshulp.

Besluit: conform

 

D/22/072355 | Geactualiseerd beleidskader archeologie

Advies
Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om:

1.    Het geactualiseerde archeologiebeleid zoals vastgelegd in RAAP-rapport 5518 ‘Archeologie in de gemeente Oudewater, Actualisatie van de archeologische waarden-, verwachtingen- en beleidskaart’ d.d. 17 juni 2022 inclusief kaartbijlagen, te weten; kaart 1 met de landschappelijke ondergrond en archeologische vindplaatslocaties; kaart 2 met de archeologische waarden en verwachtingen en kaart 3, de archeologische beleidskaart vast te stellen.
2.    Het geldende 'Archeologiebeleid gemeente Oudewater', zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 24 september 2015 (15R.00450), gelijktijdig in te trekken.

Besluit: conform

 

D/22/060356 | Krediet vervanging beplanting

Advies
Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om:
1.    Het college de opdracht te geven een investeringskrediet beplanting 2022-2025 op te zetten;
2.    Hiervoor 35.000 euro per jaar beschikbaar te stellen met een afschrijftermijn van 20 jaar;
3.    De kapitaalslasten van 5.000 euro ten laste te brengen van de vrijgevallen kapitaalslasten door de aanpassing van de afschrijftermijn van bomen (van 20 naar 40 jaar).

Besluit: conform

 

D/22/068364 | Nota bodembeheer werkgebied ODRU

Advies
Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor om:
1.    De “Nota bodembeheer werkgebied ODRU” vast te stellen
2.    De bij de Nota bodembeheer behorende bodemkwaliteitskaarten voor PFAS en standaardstoffen en de bodemfunctiekaart vast te stellen;
3.    De bevoegdheid tot het nemen van besluiten met een uitvoerend karakter zoals opgenomen in hoofdstuk 11 van de “Nota bodembeheer werkgebied ODRU” aan het college te delegeren. Het betreft de volgende onderwerpen:
 Wijzigen bodemfunctiekaart; Verlengen geldigheid bodemkwaliteitskaarten;
 Accepteren bodemkwaliteitskaarten van andere gemeenten; Uitbreiden “bodembeheergebied ODRU” met het grondgebied van een buur- of regiogemeente.
4.    De bestaande “Nota bodembeheer regio Noordwest Utrecht” uit 2014 in te trekken op de dag van inwerkingtreding van de “Nota bodembeheer werkgebied ODRU”.

Besluit: conform