Collegevergadering 14 juni 2022

D/22/063331 I Doordecentralisatie Beschermd Wonen

Advies
Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief inzake de doordecentralisatie van beschermd wonen en verzend deze aan de gemeenteraad.

Besluit: conform

 

D/22/063700 I Raadsvoorstel Kadernota 2023

Advies
1.    Stel de raad voor, door middel van bijgevoegd raadsvoorstel, de Kadernota 2023-2026 vast te stellen.
2.    Stem in met de niet akkoord zaken zoals opgenomen in bijlage met nummer: D/22/064327
3.    Bespreek de investeringsplanning zoals opgenomen in bijlage met nummer: D/22/064325

Besluit: conform

 

D/22/063692 I Raadsvoorstel Voorjaarsrapportage 2022

Advies
1.    Stel de raad voor, door middel van bijgevoegd raadsvoorstel, de Voorjaarsrapportage vast te stellen.
2.    Stem in met de budgettair neutrale verwerking van een verschuiving van budget tussen taakvelden binnen het programma Sociaal Domein zoals opgenomen onder het kopje "Extra overwegingen/ kanttekeningen college.
3.    Stem in met de niet akkoord zaken zoals opgenomen in bijgevoegd document D/22/64269

Besluit: conform

 

D/22/062297 I Covid-19 coulance maatregel ten behoeve van subsidiepartners over het subsidiejaar 2021

Advies
Stel de Covid-19 coulancemaatregel ten behoeve van subsidiepartners over het subsidiejaar 2021 vast

Besluit: conform