Collegevergadering 14 februari 2023

D/22/083425 | Algemeen accountantsprotocol financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 2022

Advies 

1. In te stemmen met het overnemen van het bijgevoegde landelijk accountantsprotocol voortkomend uit het project iSociaal Domein (bijlage 1) als aanvulling op de bestaande inkoopcontracten met zorgaanbieders voor het jaar 2022.

2. In te stemmen met het instellen van de omschreven omzetgrens voor het aanleveren van een controleverklaring door de zorgaanbieders die zorg hebben geleverd in het boekjaar 2022.

3. In te stemmen met het communiceren aan de zorgaanbieders van het hanteren van dit protocol in aanvulling op de bestaande contracten, middels bijgevoegde brief (bijlage 2) verzonden vanuit de inkooporganisatie Utrecht West.

Besluit 

Conform

 

D/23/089183 | beantwoording art 32 vragen VVD Oudewater over sluiting gymzaal de Eiber

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende beantwoording van artikel 32 vragen over de status voor het afstoten van gymzaal De Eiber.

Besluit 

 

D/23/089149 | Budgetoverhevelingen 2022

Advies 

Stel de raad, door middel van bijgevoegd raadsvoorstel, voor om de budgetoverhevelingen 2022 vast te stellen.

Besluit 

Conform met redactionele wijziging in het raadsvoorstel

 

D/23/089945 | Collegevoorstel besluitpunt voorgestelde verdeling tussen de deelnemende gemeenten en het gebruiken van de beschikbare budgetruimte voor tarief en nieuw product aanbieders

Advies 

Akkoord te gaan met een procentuele opslag op het tarief ter dekking van de indirecte kosten.

Besluit 

Conform

 

D/23/089920 | grondaankoop nabij Kerkwetering

Advies 

1. Aangaan van koopovereenkomst ten behoeve van de verwerving van 7 hectare landbouwgrond, onder de voorwaarde dat de gemeenteraad een krediet van 486.428 euro beschikbaar stelt.
2. Aan de gemeenteraad het advies voorleggen om een krediet ter grootte van 486.428 euro beschikbaar te stellen ten behoeve van verwerving van genoemde grond.

Besluit 

Conform met redactionele wijziging in het raadsvoorstel

 

D/23/088961 | Scope afweging nieuwe verkeersrouting Markt en Omgeving

Advies

1. De kaders van de nieuwe verkeersrouting vast te stellen conform hoofdstuk Kaderstelling.
2. Besluit voor de nieuwe verkeersrouting te kiezen voor variant 3: "Autoluwe Visbrug en weekendafsluiting van de H"
3. Besluit tot het instellen van eenrichtingsverkeer in de Nieuwstraat en de Oost-IJsselkade
4. Besluit de hiervoor benodigde middelen (geschat op 20.000 euro) beschikbaar te stellen vanuit het budget Verkeerszaken.

Besluit 

Aanhouden 

 

D/23/089323 | Startnotitie Sociaal Akkoord Oudewater

Advies  

Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor om de startnotitie Sociaal Akkoord 2023-2027 vast te stellen.

Besluit 

Conform met redactionele wijziging in het raadsvoorstel en de startnotitie

 

 D/23/089644 | Zienswijze op concept Kaderbrief GGDrU 2024

Advies 

    1. Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel (met kenmerk D/23/088673) voor om: a. Kennis te nemen van de concept Kaderbrief 2024 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU) en;
    1. Een zienswijze in te dienen over het opstellen van de Kaderbrief 2024 van de GGDrU.

Besluit 

Conform