Collegevergadering 14 maart 2023

D/23/088681 | Samenwerkingsovereenkomst maatwerk GGDrU 2023

Advies

Besluit tot het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst 2022 met de GGDrU
met terugwerkende kracht per 1 januari 2023.

Besluit: 

Conform

Advies aan burgemeester

Verleen volmacht aan wethouder Kok om de Samenwerkingsovereenkomst 2023
namens de gemeente Oudewater te ondertekenen.

Besluit: 

Conform

 

D/23/092231 | Raadsvoorstel: reactie toezichtsbrief begroting 2023 provincie
Utrecht

Advies 

Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor in te stemmen met de
Pagina 2
reactie namens de gemeenteraad op de brief van de provincie Utrecht "Beoordeling
begroting 2023".

Besluit:

Conform

 

D/23/091384 | Oprichting en deelname Stichting Waarborgfonds
Veiligheidsregio's

Advies 

Stel de raad, door middel van bijgevoegd raadsvoorstel, voor om:
1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief en het ontwerpbesluit "Oprichting
en deelname aan Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's", D/23/90777.
2. Geen wensen of bedenkingen kenbaar te maken.

Besluit: 

Conform

D/23/090653 | Tweede wijziging legesverordening 2023 Oudewater

Advies

Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor om:
De tweede wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2023
conform bijgevoegd raadsbesluit vast te stellen.

Besluit: 

Conform 

 

D/23/091362 | Wijziging GR-VRU

Advies

1. Onder voorbehoud van toestemming van de raad, in te stemmen met het
wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht
overeenkomstig bijgevoegd concept-Wijzigingsvoorstel GR-VRU 2023.
2. Stel de raad, middels bijgevoegd raadsvoorstel, voor om:
a. Kennis te nemen van het concept-Wijzigingsbesluit
Gemeenschappelijke regeling VRU 2023, geregistreerd onder
D/23/090800
b. Het college toestemming te verlenen voor het wijzigen van de
Gemeenschappelijke regeling VRU door middel van bijgevoegd
concept-Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRU 2023.

Besluit:

Conform

 

D/23/092842 | Stoppen met financiële draagkracht huishoudelijke hulp

Advies

Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor om " de Verordening
maatschappelijke ondersteuning gemeente Oudewater 2020" te wijzigen.

Besluit:

Conform met redactionele wijzigingen in het raadsvoorstel in de
financiële paragraaf.

 

D/23/92555 | Beantwoording artikel 32-vragen betreffende ‘thuishuis’
Diemerbroek

Advies

Stel de raad door middel van de bijgevoegde raadsinformatiebrief voor om de artikel
32-vragen over het betreffende 'thuishuis’ te beantwoorden.

Besluit:

het college mandateert wethouder Ten Hagen om de antwoorden aan te
passen en te versturen naar de gemeenteraad.