Collegevergadering 14 november 2023

Aanwezigen: Danny de Vries, Ivo ten Hagen, Walther Kok, Bas Lont en Kasper Driehuijs

 

D/22/080461 | Aangepaste algemene huurvoorwaarden binnensport accommodaties en indexering huurtarief

Advies 

1. Stel de gewijzigde Algemene huurvoorwaarden van de binnensportaccommodaties Gemeente Oudewater vast; 
2. Stem in met de indexering van de huurprijzen conform de CPI "alle huishoudens"; 
3. Besluit de Algemene huurvoorwaarden van de (binnensport)accommodaties Gemeente Oudewater 2018 in te trekken. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/121276 | Uitvoeringsagenda Erfgoed 2023 - 2030

Advies 

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om de Agenda Erfgoed 2023 -2030 vast te stellen

Besluit

Akkoord

 

D/23/124968 | Zienswijze afstemmingsverordening Ferm Werk

Advies 

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel (D/23/124966) voor om: 

1. Kennis te nemen van het voorstel wijziging afstemmingsverordening (D/23/124985) van Ferm Werk. 
2. Geen zienswijze uit te brengen en Ferm Werk hiervan middels de brief met kenmerk D/23/124969 op de hoogte te stellen.

Besluit

Akkoord

 

D/23/124466 | Benoeming en herbenoeming leden van de raad van toezicht Stichting Onderwijs Primair najaar 2023

Advies 

1. Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om de zes in het voorstel genoemde personen te (her)benoemen als leden van de raad van toezicht van de Stichting Onderwijs Primair voor de in het voorstel genoemde termijn.

Besluit

Akkoord

 

D/23/125016 | Zienswijze Re-integratieverordening Ferm Werk

Advies 

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel (D/23/125015) voor om: 

1. Kennis te nemen van de: 

• Re-integratieverordening Participatiewet GR Ferm Werk 2023 (D/23/125027) 
• Was-wordt tabel Participatieverordening Re-integratieverordening Ferm Werk (D/23/125030) 
• Artikelsgewijze toelichting bij voorstel re-integratieverordening Ferm Werk (D/23/125031) 

2. Geen zienswijze uit te brengen en Ferm Werk hiervan middels de brief met kenmerk D/23/125020 op de hoogte te stellen.

Besluit

Akkoord

 

D/23/121746 | Vaststellen belastingverordeningen 2024 Oudewater

Advies 

Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor om de volgende belastingverordeningen vast te stellen: 

1. Verordening onroerende-zaakbelastingen 2024 
2. Verordening riool- en waterzorgheffing 2024 
3. Verordening afvalstoffenheffing 2024 
4. Verordening precariobelasting 2024 
5. Verordening verblijfs- en toeristenbelasting 2024-2025 
6. Verordening lijkbezorgingsrechten 2024 
7. Verordening marktgeld 2024 
8. Verordening bruggeld 2024 
9. Legesverordening 2024 

Besluit

Akkoord

 

D/23/125199 | Financiële Verordening Oudewater 2023

Advies 

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel (D/23/125189) voor om: 

1. De Financiële verordening Oudewater 2023 vast te stellen met invoeringsdatum 1 januari 2023. 
2. Het Besluit van de raad van Oudewater houdende een financiële verordening Oudewater (Financiële verordening Oudewater 2020) per 1 januari 2023 in te trekken. 
3. De Nota Financiële Sturing 2019 per 1 januari 2023 in te trekken.

Besluit

Akkoord