Collegevergadering 15 maart 2022

D/22/054750 I Rapportage preventief huisbezoek

Advies
Stem in met bijgevoegde raadsinformatiebrief over de rapportage 'Zicht op senioren 2021' waarin de bevindingen van het preventief huisbezoek in 2021 zijn opgenomen en stuur deze naar de raad.
Besluit: conform

 

D/22/054797 I Voorontwerp bestemmingsplan Waardsedijk 106 uitbreiding begraafplaats

Advies
1.    Besluit in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan "Waardsedijk 106”, bestaande uit regels, toelichting en een verbeelding;
2.    Besluit de voorontwerpbestemmingsplanprocedure op te starten door het voorontwerpbestemmingsplan "Waardsedijk 106" met IMRO codering NL.IMRO.0589-BPWaardsedijk106-VO01 te publiceren in het digitale Gemeenteblad, De IJsselbode en op www.ruimtelijkeplannen.nl en het voor 6 weken ter inzage te leggen.
Besluit: conform

 

D/22/053902 I Concept-jaarstukken Afval Verwijdering Utrecht (AVU) 2021

Advies
Stem in met de bijgevoegde raadsinformatiebrief inzake de concept-jaarstukken 2021 van Afval Verwijdering Utrecht (AVU) en stuur deze door naar de raad.
Besluit: conform

 

D/22/053985 I Subsidiebeschikking en gemeentegaranties en instemming Afsprakenkader, Uitvoeringsovereenkomst, Erfpachtovereenkomst, Concessieovereenkomst SBZO nieuw Zwembad Oudewater

Advies
Voorstel aan burgemeester en wethouders:
Neem kennis van de subsidieaanvraag van SBZO voor het uitwerken van haar bouwplan en prijsvorming;
Besluit aan SBZO een subsidie te verlenen van € 300.000,- voor het uitwerken van haar bouwplan en de prijsvorming voor de nieuwbouw van de zwemvoorziening in Oudewater;
Neem kennis van de voorwaarden die gelden voor de af te geven gemeentegarantie;
Besluit een gemeentegarantie af te geven tot een bedrag van € 2.800.000,- voor een door SBZO te sluiten lening voor de nieuwbouw van de zwemvoorziening;
Besluit tot het aangaan van:
a. het bijgevoegde Afsprakenkader met betrekking tot de realisatie en exploitatie van een nieuw zwembad in Oudewater;
b. de bijgevoegde Uitvoeringsovereenkomst ten behoeve van de realisatie van een zwembad en een buitenbad met voorzieningen;
c. de bijgevoegde Overeenkomst tot vestiging van een recht van erfpacht zwembad te Oudewater en
d. de bijgevoegde Concessie-overeenkomst ten behoeve van de exploitatie en het onderhoud van het Zwembad te Oudewater.
Besluit: conform met redactionele wijzigingen 

Voorstel aan burgemeester:
Verleen Wethouder Duindam volmacht om het Afsprakenkader met betrekking tot de realisatie en exploitatie van een nieuw zwembad in Oudewater, de Uitvoeringsovereenkomst ten behoeve van de realisatie van een zwembad en een buitenbad met voorzieningen, de Overeenkomst tot vestiging van een recht van erfpacht zwembad te Oudewater en de Concessie-overeenkomst ten behoeve van de exploitatie en het onderhoud van het Zwembad te Oudewater namens de gemeente Oudewater te ondertekenen.
Besluit: conform