Collegevergadering 15 november 2022

D/22/072385 | Baggerplan 2022 - 2031

Advies
Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om te besluiten:

1.    Het baggerplan 2022-2031 vast te stellen.
2.    Het jaarlijks budget vanaf 2023 voor baggeren te verhogen met €11.000 (excl. inflatie).
3.    In 2022 éénmalig €119.206 bij te ramen bij het baggerbudget ten laste van de reserve baggeren.
4.    In 2023 éénmalig €59.444 bij te ramen bij het baggerbudget ten laste van de reserve baggeren.
5.    De Reserve Baggeren om te zetten naar een Voorziening Baggeren.

Besluit: conform

 

D/22/078153 | Ernstige Dyslexie Poortwachter Samenwerkingsverband

Advies
Beleg de poortwachtersfunctie ernstige dyslexie bij het samenwerkingsverband Passenderwijs, conform eerdere regionale besluitvorming.

Besluit: conform

 

D/22/071132 | Inzet gesprekleider t.b.v. dossier Pluimveebedrijf Wiltenburg

Advies:
Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de inzet van een gespreksleider voor het dossier betreffende een pluimveehouder in Hekendorp en stuur deze naar de raad.

Besluit: conform

 

D/22/077921 | Opstellen Soortenmanagementplan Oudewater

Advies
Besluit een Soortenmanagementplan (SMP) voor gebouwgebonden diersoorten op te laten stellen voor de kernen Oudewater, Papekop en Hekendorp en bedrijventerrein Tappersheul, inclusief vastgestelde uitbreidingslocaties.

Besluit: conform