Collegevergadering 16 januari 2024

Aanwezigen: Danny de Vries, Walther Kok, Bas Lont en Saskia van Eck.

Afwezig: Bernadette Schomaker

 

D/23/131484 | Nieuwe achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw WSW / Gemeente Oudewater

Advies 

1. Neem kennis van enkele wijzigingen in de bestaande achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. 
2. Besluit tot het aangaan van de bijgevoegde achtervangovereenkomst en onderteken deze in tweevoud.

Besluit

Akkoord

 

D/23/129781 | Vaststellen Vervangingsbesluit en Handboek vervanging archiefbescheiden gemeenten Woerden en Oudewater 2024

Advies

1. Het Handboek vervanging archiefbescheiden gemeenten Woerden en Oudewater 2024 vast te stellen.
2. Het bijgevoegde Vervangingsbesluit archiefbescheiden gemeente Oudewater 2024 vast te stellen.

Besluit

Akkoord

 

D/23/129399 | Decembercirculaire 2023 Oudewater

Advies 

1. Kennisnemen van de decembercirculaire 2023 gemeentefonds; 
2. De uitkomsten 2023 verwerken in de jaarrekening 2023; 
3. De uitkomsten 2024-2027 verwerken in de voorjaarsrapportage 2024; 
4. Instemmen met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de decembercirculaire 2023 gemeentefonds en verzend deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/132733 | Start opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord