Collegevergadering 17 januari 2023

 D/22/085447 | Herbenoeming leden bezwaarschriftencommissie

Advies

1. Mevrouw mr. J. de Graaf met terugwerkende kracht, per 18 december 2022, te herbenoemen als lid van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Oudewater voor een periode van vier jaar.

2. De heer V. Soentpiet, met terugwerkende kracht, per 18 december 2022, te herbenoemen als lid van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Oudewater voor een periode van vier jaar.

3. Betrokkenen hiervan schriftelijk in kennis te stellen, middels bijgevoegde brieven.

Besluit:

Conform

 

D/22/084792 | Normenkader 2022 - Oudewater

Advies 

Stel de raad, via de auditcommissie, door middel van bijgevoegd raadsvoorstel, voor om het normenkader 2022 - Oudewater vast te stellen ten behoeve van de accountantscontrole over het verslagjaar 2022.

Besluit

Conform

 

D/23/086342 | Raadsinformatiebrief opgave arbeidsmigranten

Advies

 

De raadsinformatiebrief over de opgave arbeidsmigranten naar de gemeenteraad sturen.

Besluit

Conform met redactionele wijzigingen in de raadsinformatiebrief en persbericht

 

D/22/085648 | Vaststellen ontwerp paraplubestemmingsplan definitie wonen, parkeernormen, archeologie, ondergeschikte bouwdelen

Advies

1. Besluit ingevolge artikel 7.17, derde lid jo. artikel 7.16 van de Wet milieubeheer, op basis van de verzamelde informatie zoals opgenomen in het ontwerp paraplubestemmingsplan dat geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden gemaakt;

2. Stem in met het ontwerp Paraplubestemmingsplan Oudewater 2022 bestaande uit regels, toelichting en een verbeelding, met bijlagen;

3. Besluit de ontwerpbestemmingsplanprocedure op te starten voor het paraplubestemmingsplan Oudewater 2022, conform artikel 3.8 Wro, door het plan met IMRO codering NL.IMRO.0589.parapluOudewater22-ON01 te publiceren in het Gemeenteblad, De IJsselbode en op www.ruimtelijkeplannen.nl en voor 6 weken ter inzage te leggen.

Besluit

Conform met redactionele wijziging in collegevoorstel

 

D/23/086369 | Vervolg op maatregelen en gevolgen prioritering domein ruimte voor bestuur, medewerkers, inwoners en andere externe partijen

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de prioriteringsmaatregelen in het domein ruimte en stuur deze naar de raad.

Besluit

Conform met redactionele wijzigingen in de raadsinformatiebrief