Collegevergadering 17 mei 2022

D/22/058746 I Zienswijze jaarrekening 2021, geactualiseerde begroting 2022 en ontwerpbegroting 2023 VRU

Advies
Stel de raad, door middel van bijgevoegd raadsvoorstel, voor om:

1.    Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2021, gewijzigde begroting 2022 en ontwerpbegroting 2023 van de
Veiligheidsregio Utrecht (VRU).
2.    De zienswijze met kenmerk D/22/058734 vast te stellen, waarin de volgende aandachtspunten zijn opgenomen:
De gemeenteraad stemt in met het voorstel om het positief resultaat 2021 (grotendeels) terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten. Dit is in lijn met de wens van onze raad om eventuele rekeningresultaten terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten. De gemeenteraad kan ook instemmen met de gewijzigde begroting 2022 en begroting 2023. De stijgingen zijn het gevolg van exogene ontwikkelingen die inmiddels bij de gemeenten bekend zijn.
3.    De begrotingswijziging 2022 en het overschot van € 9.000,- in de voorjaarsnota te verwerken bij FCL 61100020/43303
(Brandweer Oudewater/Bijdrage VRU).
4.    De geprognosticeerde deelnemersbijdrage voor 2023 van € 599.000,- (GBTP) en € 20.000,- (IGPP) te verwerken in de concept programmabegroting van 2023, inhoudende een verhoging van               € 12.000,- (GBTP) en € 1.000,- (IGPP) ten opzichte van de meerjarenraming 2023-2025.

Besluit: conform

 

D/22/060846 I Zienswijze op concept Ontwerpbegroting 2023 GGDrU

Advies

1.    Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel (met kenmerk D/22/060440) voor om:
a.    Kennis te nemen van de concept Ontwerpbegroting 2023 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU);
b.    Een zienswijze in te dienen voor het vaststellen van de Ontwerpbegroting 2023 van de GGDrU en;
c.    de geprognotiseerde gemeentelijke bijdrage voor 2023 van        € 408.750,00 te verwerken in de conceptprogrammabegroting 2023, inhoudende een verhoging van € 1.640,00 ten opzichte van de meerjarenraming 2023-2026.
Besluit: conform