Collegevergadering 18 april 2023

D/23/098163 | Collegevoorstel D/23/098163 Actieplan Zon op grote daken

Advies 

1. Stem in met het Actieplan Zon op de Grote Daken
2. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de voortgang en het actieplan voor Zon op Grote Daken en stuur deze naar de raad

Besluit 

Conform 

 

D/23/098073 | Collegevoorstel Huisvestingsverordening gemeente Oudewater 2023

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsvoorstel en Huisvestingsverordening gemeente Oudewater 2023 en stuur deze naar de raad.

Besluit 

Conform met redactionele wijziging, minus de bijlage RWU en zin toevoegen over samenwerking U16. 

 

D/23/098047 | Collegevoorstel Voortgangsdocument RES U16

Advies

1. Stem in met het bijgevoegde Voortgangsdocument Regionale Energiestrategie (RES) U16;

2. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over het Voortgangsdocument RES U16 en stuur deze naar de raad.

Besluit 

Conform 

 

D/23/095642 | Cultuurhuis, Kluwen 1-7, overdracht 4 lokalen

Advies 

1. Besluit om twee lokalen van de Immanuelschool en twee lokalen van De Schakels aan de onderwijsbestemming te onttrekken
2. Besluit om vier lokalen van de beide schoolbesturen terug te nemen;
3. Besluit om de exploitatielasten van € 18.000 op jaarbasis voor de vier lokalen voor rekening van de gemeente te brengen en de verhoging van het budget voor 2023 en verdere jaren ter besluitvorming aan de raad voor te leggen via de voorjaarsrapportage 2023.


Besluit 

Conform 

 

D/23/098120 | Vaststellen paraplubestemmingsplan Oudewater 2022

Advies

De raad voorstellen:
1. De ingediende zienswijze 1 ontvankelijk te verklaren en de ingediende zienswijze 2 niet-ontvankelijk te verklaren,zoals opgenomen in de reactienota zienswijzen;
2. In te stemmen met de reactienota zienswijzen behorend bij het paraplubestemmingsplan ‘Oudewater 2022’.
3. Het paraplubestemmingsplan "Oudewater 2022" met IMRO codering NL.0589.parapluOudewater22-ON01 gewijzigd vast te stellen, e.e.a. conform de staat van wijzigingen.

Besluit 

Conform 

 

D/23/095665 | Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Noord-Linschoterzandweg 18 (paardenhouderij en paardenbak)

Advies 

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om:
1. Een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van het realiseren van een paardenhouderij vet paardenbak op de Noord-Linschoterzandweg 18 in Snelrewaard (OLO6365629).
2. Te besluiten dat wanneer er geen zienswijzen tegen ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen worden ingediend, de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen kan worden aangemerkt als definitief gegeven.

Besluit

Conform met redactionele wijziging in het raadsvoorstel onder argumenten, vierde punt

 

 


D/23/092866 | VTH Jaarverslag 2022 en Uitvoeringsprogramma 2023

 

Advies 

1. Besluit het VTH Jaarverslag 2022 en Uitvoeringsprogramma 2023 vast te stellen;
2. Stem in met bijgevoegde raadsinformatiebrief over het VTH Jaarverslag 2022 en het Uitvoeringsprogramma 2023 en verstuur deze naar de gemeenteraad.

Besluit 

Conform met redactionele wijziging in het collegevoorstel

 

D/23/097672 | Zienswijze aanpassing gemeenschappelijke regeling ODRU, Oudewater

Advies 

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om:
De zienswijze met kenmerk D/23/09673 gericht aan het college vast te stellen, waarin is opgenomen;
a. Dat u akkoord bent met de voorgestelde aanpassingen gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht, ODRU, en
b. Als aandachtspunt meegeeft dat de afstemming met andere gemeenschappelijke regelingen wordt voortgezet.

Besluit 

Conform 

 

D/23/097643 | Zienswijze bijgestelde begroting 2023, begroting 2024 en jaarstukken 2024 ODRU Oudewater

Advies 

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om:
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 van de ODRU, met een negatief resultaat van € 49.407.
2. Kennis te nemen van de 1e (ontwerp)bijgestelde begroting 2023 van de ODRU waarbij de wijzigingen leiden tot een eenmalige extra bijdrage voor Oudewater van € 39.300.
3. Kennis te nemen van de (ontwerp)begroting 2024 van de ODRU waarin een gemeentelijke bijdrage van de gemeente Oudewater is opgenomen van € 475.150 (4300 contracturen).
4. De zienswijze met kenmerk D/23/095444 vast te stellen, waarin de volgende aandachtspunten zijn opgenomen:

a. Er blijft een risico op tekort in 2023.

b. Onzekerheid in begroting 2024.

c. Uitvoering Omgevingswet maakt 2024 een spannend jaar.

d. Zorgvuldig traject voor verkenning 1 omgevingsdienst is nodig.

Besluit 

Conform met redactionele wijziging in de zienswijze