Collegevergadering 18 juni 2024

Aanwezigen: Locoburgemeester Schomaker, wethouder Kok, wethouder Lont en Gemeentesecretaris Van Eck
Afwezig: Burgemeester De Vries

 

D/24/145029 | Gemeentegarantie 2024 tennis- en padelvereniging Heksenmeppers

Advies

Een gemeentegarantie van maximaal € 75.000,-- te verlenen aan tennis- en padelvereniging de Heksenmeppers met een looptijd van 15 jaar, onder de volgende opschortende voorwaarden:
a. na overleg met Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) zal een gezamenlijke positieve/negatieve hypotheekverklaring voor SWS en de gemeente worden afgegeven;
b. na overleg met SWS zal een gezamenlijk pandrecht op de padelbanen met toebehoren voor SWS en de gemeente worden afgegeven;
c. er zal een overeenkomst van borgtocht worden afgesloten met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).

Besluit

Akkoord

 

D/24/147963 | Wijziging Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard

Advies 

Besluit de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard te wijzigen overeenkomstig bijgevoegd wijzigingsbesluit. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/126275 | Verlenging Camera Convenant Bedrijventerrein Tappersheul

Advies

Advies aan het college van burgemeester en wethouders: 
1. Besluit tot het verlengen van het bijgevoegde Convenant Camerabewaking Bedrijventerrein Tappersheul Oudewater vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 december 2029. 
2. Besluit de geringe stroomkosten van het camerasysteem voor rekening van de gemeente te laten komen zoals omschreven in het Convenant. 
Advies aan de burgemeester: 
Volmacht te verlenen aan de wethouder Economische Zaken, mw. B. Schomaker, om het convenant Camerabewaking Bedrijventerrein Tappersheul te ondertekenen. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/146975 | Jaarverslag 2023 en Uitvoeringsprogramma 2024 VTH Oudewater

Advies 

1. Besluit het VTH Jaarverslag 2023 en Uitvoeringsprogramma 2024 vast te stellen; 
2. Stem in met bijgevoegde raadsinformatiebrief over het VTH Jaarverslag 2023 en het Uitvoeringsprogramma 2024 en verstuur deze naar de gemeenteraad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/145900 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 32 RvO van Progressief Oudewater inzake Vroegsignalering van schulden

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende de beantwoording van de vragen van fractie Progressief Oudewater inzake ' Vroegsignalering van schulden' en verzend deze aan de gemeenteraad. 

Besluit

Akkoord