Collegevergadering 19 december 2023

Aanwezigen: Danny de Vries, Bernadette Schomaker, Walther Kok, Bas Lont en Saskia van Eck. 


D/23/129173 | Aanvullend krediet tractie

Advies 

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om: 
1. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van 225.500 euro om de kostenstijging van de vervanging van de tractie op te vangen en om een verdere verduurzaming van het wagenpark mogelijk te maken. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/129406 | Raadsinformatiebrief voortgang regioplan U16 Beschermd Wonen en lokale inzet ter preventie van Beschermd wonen in 2023

Advies 

1. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over "voortgang regioplan U16 Beschermd Wonen en lokale inzet ter preventie van Beschermd wonen in 2023" en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord

 

D/23/129423 | Financiële afwikkeling Stichting Sporthal Oudewater

Advies 

1. De openstaande geldlening van de gemeente aan de Stichting Sporthal Oudewater ad € 329.000,-- volledig kwijt te schelden. 
2. De kwijtgescholden lening ter waarde van € 329.000,-- ten laste te brengen van de daarvoor in het leven geroepen voorziening renteloze leningen. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/128531 | Aanwijzing toezichthouders RIEC en aanwijzing toezichthouders gemeente Oudewater met bevoegdheid tot binnentreden woningen

Advies 

1. Besluit overeenkomstig bijgevoegde aanwijzingsbesluiten ; 
a. De medewerkers van het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Midden-Nederland, werkzaam in het Regionaal team ondermijning, in het specifiek Team Operationele Versterking, met de functie bestuurlijke uitvoeringsspecialist, als toezichthouder aan te wijzen; 
b. De in het aanwijsbesluit genoemde personen, werkzaam als medewerker toezicht en handhaving in het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) van de gemeente Oudewater, aan te wijzen met de bevoegdheid tot binnentreden. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/129116 | Wijziging Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (Oudewater)

Advies 

1. Neem kennis van de bijgevoegde aanbiedingsbrief van de Archiefcommissie van het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard met bijlage; 
2. Stem in met het ontwerp-wijzigingsbesluit van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard; 
3. Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om: 

1.    kennis te nemen van het ontwerp-wijzigingsbesluit van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard en de bijbehorende aanbiedingsbrief; 
2.    geen zienswijze over het ontwerp-wijzigingsbesluit van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard via de Archiefcommissie ter kennis van het college te brengen en het college hiervan middels de brief met kenmerk D/23/129155 op de hoogte te stellen. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/127357 | Prestatieafspraken Habion 2024-2025

Advies 

1. Besluit tot het aangaan van de bijgevoegde Prestatieafspraken 2024-2025 - Habion. 
Voorstel aan burgemeester: 
1. Verleen wethouder Schomaker volmacht om de bijgevoegde Prestatieafspraken 2023 - Gemeente Oudewater - Habion namens de Gemeente Oudewater te ondertekenen. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/129533 | Samenwerkingsovereenkomst Energiedienstencentrum

Advies 

Advies aan burgemeester en wethouders: 
1. Besluit tot het aangaan van de bijgevoegde Samenwerkingsovereenkomst Energie Diensten Centrum met bijlagen; 
2. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de Samenwerkingsovereenkomst Energie Diensten Centrum en stuur deze naar de raad. 
Advies aan burgemeester: 
Verleen volmacht aan wethouder Lont om de Samenwerkingsovereenkomst Energie Diensten Centrum namens de gemeente Oudewater te ondertekenen. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/129579 | Uitvoeringsovereenkomst Oudewater - Woerden 2023 (Oudewater)

Advies 

1. Besluit tot het aangaan van de bijgevoegde uitvoeringsovereenkomst Oudewater - Woerden 2023. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/129475 | Meldpunt Wet goed verhuurderschap

Advies 

Besluit tot het instellen van een meldpunt op grond van de Wet goed verhuurderschap met ingang van 1 januari 2024.

Besluit

Akkoord

 

D/23/129597 | Dienstverleningsovereenkomst stichting MooiSticht en benoeming commissieleden

Advies 

1. Besluit tot het aangaan van de dienstverleningsovereenkomst met Stichting Mooisticht. 
2. Besluit om de in de bijlagen benoemde personen te benoemen als commissieleden en plaatsvervangende commissieleden voor de Commissie Omgevingskwaliteit & Erfgoed per 1 januari 2024. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/129625 | Statutenwijziging Stichting MooiSticht

Advies 

1. Besluit tot het aangaan van de deelnemersovereenkomst met Stichting Mooisticht naar aanleiding van een statutenwijziging. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/121245 | Financiële compensatie in verband met de Dienstverleningsovereenkomst

Advies 

In te stemmen met: 
1.1 Stel 15.000 euro beschikbaar voor de inzet van juridische advisering voor Stichting de Thuisbasis Sociaal Werk (hierna 'het Stadsteam') als onderdeel van de subsidie tussen Oudewater en het Stadsteam
1.2 Stel 13.000 euro beschikbaar voor de overstap van het Stadsteam naar hetzelfde ICT systeem als de backoffice van Woerden gebruikt (als onderdeel van de subsidie tussen Oudewater en het Stadsteam) 
1.3 Stel 13.000 euro beschikbaar voor de gemeente Woerden voor de uitbreiding op in de Uitvoeringsovereenkomst (UVO) tussen gemeente Woerden en Oudewater. Voor ondersteuning vanuit Woerden aan het Stadsteam voor de overstap naar het nieuwe ICT systeem. 
2. Gezamenlijk te monitoren op risico’s en deze in overweging te nemen bij de evaluatie van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO). 

Besluit

Akkoord

 

D/23/124690 | Voorstel regionale verkenner Utrecht-West

Advies

1. Besluit in te stemmen met de inzet van een regionale verkenner. 
2. Besluit de lasten voor deze inzet te betrekken bij eerstvolgend P&C product. 
3. Stem in met bijgevoegde raadsinformatiebrief over het proces om te komen tot de koers inzake de regionale samenwerking Utrecht West Sociaal Domein en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/129088 | Zienswijze kaderbrief Ferm Werk 2025

Advies

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel (D/23/128182) voor om: 

1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief (D/23/128185) en de kaderbrief Ferm Werk 2025 (D/23/128184). 
2. Geen zienswijze uit te brengen en Ferm Werk hiervan middels de brief met kenmerk (D/23/128338) van op de hoogte te stellen 

Besluit

Akkoord