Collegevergadering 1 november 2022

D/22/077189 | Beantwoording vervolgvragen onafhankelijken 'Roberto Boom'

Advies
Stem in met de inhoud van de bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende beantwoording van artikel 32-vragen over de kap van een plantaan nabij Leeuweringerstraat 1 (''de boom bij Roberto") en stuur deze naar de raad.

Besluit: Wethouder Kok heeft mandaat gekregen om de Raadsinformatiebrief aan te passen en te verzenden naar de raad.

 

D/22/072773 | Beantwoording vragen Progressief Oudewater "Kap Roberto-Plataan"

Advies
Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende beantwoording van artikel 32-vragen over de kap van een plataan nabij Leeuweringerstraat 1 ("de boom bij Roberto") en stuur deze naar de raad.

Besluit: Wethouder Kok heeft mandaat gekregen om de Raadsinformatiebrief aan te passen en te verzenden naar de raad.

 

D/22/077503 | Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning aanbouw Vlasakker 

Advies
Met inachtneming en overname van het advies van de commissie te besluiten overeenkomstig bijgevoegde beslissingen op bezwaar:

1.    Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
2.    De bezwaren ongegrond te verklaren;
3.    Het bestreden besluit in heroverweging aan te vullen met een nadere motivering inzake de goede ruimtelijke ordening waaronder de stedenbouwkundige overwegingen;
4.    Het besluit voor het overige in stand te laten.

Besluit: conform

 

D/22/076044 | Regionale samenwerkingsafspraken Omgevingswet Oudewater

Advies
Voorstel aan burgemeester en wethouders:
1.    Neem kennis van het proces om te komen tot interbestuurlijke afspraken Omgevingswet.
2.    Besluit tot het aangaan van de bijgevoegde regionale intentieovereenkomst Omgevingswet. Voorstel aan burgemeester:
3.    Verleen Wethouder Teunissen volmacht om namens het college de regionale intentieovereenkomst Omgevingswet te ondertekenen.

Besluit: conform

 

D/22/078278 | Schaarste bij Wmo-maatwerk aanbieders

Advies
Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over schaarste bij Wmo-maatwerk aanbieders en stuur deze naar de raad;

Besluit: conform

 

D/22/069968 | Schriftelijke vragen art. 32 RvO van Progressief Oudewater inzake Kerkwetering

Advies
Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende beantwoording van artikel 32-vragen over Kerkwetering en stuur deze naar de raad.

Besluit: conform