Collegevergadering 21 februari 2023

D/23/088681 | Samenwerkingsovereenkomst maatwerk GGDrU 2023

Advies 

Besluit tot het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst 2022 met de GGDrU met

terugwerkende kracht per 1 januari 2023.

Besluit:

Aanhouden (financiële paragraaf in collegevoorstel specifieker maken)

Advies aan burgemeester:

Verleen volmacht aan wethouder Kok om de Samenwerkingsovereenkomst 2023

namens de gemeente Oudewater te ondertekenen.

Besluit:

Aanhouden 

 

D/23/087284 | Doordecentralisatie beschermd wonen

Advies aan college: 

1. De raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen om: 1. Het

Regioplan Beschermd Wonen U16 vast te stellen als kader voor de samenwerking in de U16 rondom beschermd wonen voor de jaren 2023 tot en met 2028.

2. In te stemmen de vrij besteedbare inkomsten, afkomstig van gemeente

Utrecht, in te zetten voor lokaal maatwerk beschermd wonen.

3. Zodra de definitieve bedragen vanuit de algemene uitkering en gemeente

Utrecht bekend zijn de inkomsten en uitgaven op te nemen in een tussentijdse

rapportage om de begroting hierop te wijzigen.

4. Onder voorbehoud van vaststelling van het Regioplan door de raad de

samenwerkingsovereenkomst beschermd wonen en maatschappelijke opvang

regio U16 2023-2028 aan te gaan.

5. Onder voorbehoud van vaststelling van het Regioplan door de raad het

Uitvoeringsprogramma vast te stellen.

6. Kennis te nemen van de reactie van de participatieraad Oudewater op het

Regioplan.

Besluit:

Conform

Advies aan burgemeester:

Verleen wethouder Kok volmacht om de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst

namens de gemeente Oudewater te ondertekenen.

Besluit:

Conform 

 

D/23/090246 | Raadsinformatiebrief rapportage onderzoek samenwerkingsschool

Oudewater

Advies 

Stel de bijgevoegde raadsinformatiebrief vast over de rapportage
samenwerkingsschool In Oudewater en bied die de raad aan.

Besluit: 

Conform

 

D/23/088783 | Exploitatie zwembad Oudewater 2023

Advies

1. Besluit de exploitatie van het zwembad in Oudewater voor 2023 over te dragen

aan Stichting Beheer Zwembad Oudewater (SBZO) en hiertoe de huidige huren

exploitatieovereenkomst te verlengen tot 1 april 2024.

2. Stem in met de bijgevoegde brief aan SBZO over verlenging van de

exploitatieovereenkomst.

3. Besluit de exploitatiebijdrage voor 2023 vast te stellen op € 167.115,--.

4. Besluit de verwachte, niet door de BOSA-regeling gedekte btw-restschade van

SBZO, van ca. € 10.000,-- in 2023 te vergoeden.

Besluit: 

Conform

 

D/23/090406 | Aanwijzing/ benoeming loco gemeentesecretaris Oudewater

Advies

De plaatsvervanging van de gemeentesecretaris te regelen door het vaststellen van het

bijgevoegd besluit.

Besluit: 

Conform met redactionele wijzigingen in de brieven.