Collegevergadering 21 juni 2022

D/22/064792 I Herbenoemen zittende leden adviescommissie MooiSticht

Advies
1.    Kennis te nemen van de brief van de voorzitter van de commissie Ruimtelijke kwaliteit Oudewater (MooiSticht) van 15 februari 2022;
2.    De huidige leden van de commissie Ruimtelijke kwaliteit Oudewater (MooiSticht) met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 (voor maximaal drie jaar) tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet her te benoemen.

Besluit: conform

D/22/064211 I Raadsinformatiebrief uitkomsten ontwerpend onderzoek het Landschap van Verlangen

Advies

Stem in met bijgevoegde raadsinformatiebrief "Uitkomsten ontwerpend onderzoek Landschappen van Verlangen" en stuur deze naar de raad.

Besluit: conform

D/22/064899 I Renovatie Hoenkoopsebrug - Financieel voorstel

Advies

In te stemmen met het Raadsvoorstel over de “Renovatie Hoenkoopsebrug - Financieel voorstel” en dit door te sturen naar de gemeenteraad.

Besluit: conform

D/22/063501 I Advies inzake partijen Wvggz vanaf 2023 en verder

Advies aan het College:

In te stemmen met:
a.    het beleggen van de aansluiting voor de meldingen en de verkennende onderzoeken van de Wvggz bij het Meld- en Adviespunt 'Bezorgd' van de GGDrU; en
b.    de kosten voor deze taak in de begroting 2023 en verder van de GGDrU op te laten nemen; en
c.    de kosten van het algemene Meldpunt Advies en Bezorgd weer op te nemen in de begroting 2023 en verder van de GGDrU; en
d.    dit maatwerk op te nemen in de Samenwerkingsovereenkomst met GGDrU voor de jaren 2023 en volgende jaren;

Besluit: conform

Advies aan Burgemeester:

Verleen Khonraad (extern) mandaat om de taak van de hoorplicht voor de gemeente Oudewater uit te voeren en voeg hier de dienstverlening Altijd horen aan toe.

Besluit: conform