Collegevergadering 21 maart 2023

D/23/091650 | Concept-jaarstukken Afval Verwijdering Utrecht 2022

Advies

Stem in met de bijgevoegde raadsinformatiebrief inzake de concept-jaarrekening
2022 van Afval Verwijdering Utrecht (AVU) en stuur deze door naar de raad.

Besluit: 

Conform

 

D/22/077403 | Jaarbrief Wonen 2022 en prioritering van
woningbouwprojecten Oudewater

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de Jaarbrief
Wonen 2022 met bijlage 1, 2 en 3 inclusief prioritering van woningbouwprojecten
en bijlage 4 en 5 met reactie op de motie en toezegging over volkshuisvesting
met het kenmerk: M-066 en T-763 en stuur deze naar de raad.

Besluit: 

Aanhouden

 

D/23/090358 | Indexering Pleegzorg 2023

Advies

1. Akkoord te gaan met de wijziging van het vastgelegde
indexatiepercentage in de overeenkomsten met de pleegzorgaanbieders
voor 2023.
2. De financiële effecten van pleegzorg op te nemen in de
voorjaarsrapportage 2023.

Besluit: 

Conform 

 

D/23/087408 | Aanpassing APV Oudewater

Advies

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel om de wijziging van de Algemene
Plaatselijke Verordening Oudewater 2017 conform bijgevoegd raadsbesluit vast
te stellen.

Besluit: 

Conform 

 

D/23/093603 | Inzet externe juridische dienstverlening Woo

Advies

1. Zet externe juridische dienstverlening in voor de afhandeling van
verzoeken Wet open overheid (Woo) die een bovenmatig beroep doen
op de ambtelijke capaciteit voor maximaal 25k;
2. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de
inzet van externe juridische dienstverlening
voor de afhandeling van Woo-verzoeken en stuur deze naar de raad.

Besluit: 

Conform

 

D/23/092266 | Benoeming leden participatieraad Oudewater 2023

Advies

Benoem de vijf in dit voorstel genoemde personen met terugwerkende kracht als
leden van de Participatieraad Oudewater.

Besluit: 

Conform

 

D/23/093072 | Collegevoorstel Laadvisie personenvervoer Oudewater 2023-
2030

Advies

Stel de raad middels bijgevoegd raadsvoorstel voor om:
1. De Laadvisie personenauto's Oudewater vast te stellen.
2. Financiële middelen beschikbaar te stellen.
3. Wensen en bedenkingen te uiten op de concept beleidsregels "Plaatsen
van laadpalen voor elektrische voertuigen op openbaar terrein 2023".

Besluit:

Aanhouden, naar aanleiding van het gesprek met
portefeuillehouder en wethouder financiën.