Collegevergadering 21 november 2023

Aanwezigen: Danny de Vries, Bernadette Schomaker, Walther Kok, Bas Lont en Saskia van Eck

 

D/23/123292 | Beleidsregels woonruimteverdeling gemeente Oudewater 2023

Advies 

1. Besluit de sociale huurwoningen aan Schuylenburcht (1, 2, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33) en Hendrik Pieter van Praagstraat (26, 27, 29, 32, 33, 35) aan te wijzen als woongroep in de zin van artikel 18 van de Huisvestingsverordening; 
2. Besluit bindingsregel niet opnieuw op te nemen in de beleidsregels;
3. Stel de 'Beleidsregels woonruimteverdeling gemeente Oudewater 2023' vast. 

Besluit

Conform

 

D/23/124999 | Anticiperen regelgeving verspreiden baggerspecie

Advies

Besluit te anticiperen op de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 door het verspreiden van vrijgekomen baggerspecie te gedogen op voorgenomen verpreidingslocatie. Dit betreft kadastraal gezien (een deel van) perceel gemeente Hekendorp HDK00-C-496.

Besluit

Conform

 

D/23/126242 | Beoogde herontwikkeling Stadskantoor & De Klepper

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgaand raadsvoorstel voor het beschikbaar stellen van extra budgetruimte voor de beoogde herontwikkeling van De Klepper en het Stadskantoor. 

Besluit

Conform

 

D/23/125997 | Normenkader 2023 / Controleverordening 2023 / Controleprotocol 2023 Oudewater

Advies 

Stel de Raad voor:

1. de controleverordening gemeente Oudewater 2023 vast te stellen; 
2. het controleprotocol gemeente Oudewater 2023 vast te stellen; 
3. Het normenkader gemeente Oudewater 2023 vast te stellen voor 2023 en 2024. 

Besluit

Conform