Collegevergadering 22 augustus 2023


D/23/114992 | Aanwijzing tijdelijke gemeentesecretaris + wijziging loco secretarissen Oudewater 

Advies  

Wijs met ingang van 1 september 2023 de heer K.E. Driehuijs aan als tijdelijke gemeentesecretaris.  

Laat de aanwijzing van de tijdelijke gemeentesecretaris duren totdat de vacature van gemeentesecretaris Oudewater is vervuld.  

Stel het bijgevoegde besluit vast over de plaatsvervanging van de gemeentesecretaris, onder gelijktijdige intrekking van het besluit van 21 februari 2023 (Z/23/056217 D/23/090406).  

 

Besluit

Conform 

 

D/23/114764 | Bevindingen gespreksleider over dossier Pluimveebedrijf Wiltenburg 

Advies  

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de bevindingen van de gespreksleider over Pluimveebedrijf Wiltenburg en stuur deze naar de raad.  

Een eenmalige subsidie te verlenen van €5.000,- voor een fijnstof emissiereductiesysteem.  

 

Besluit

Conform 

 

D/23/110912 | Collegevoorstel Beleidsregel leidraad hoogte van dwangsommen en lengte van begunstigingstermijn gemeente Oudewater 

Advies  

Besluit de ‘Beleidsregel leidraad hoogte van dwangsommen en lengte van begunstigingstermijn gemeente Oudewater’ vast te stellen.  
 

Besluit

Conform 

 

D/23/115987 | Delegatie vaststelling Omgevingsplan in het kader van de Omgevingswet 

Advies  
 

Stel de gemeenteraad voor te besluiten om: Zodra de Omgevingswet in werking is getreden: Aan het college op grond van de artikelen 2.8 en 4.14, lid 5 van de Omgevingswet te delegeren:  
 De bevoegdheid tot het vertalen van in afwijking van het omgevingsplan verleende omgevingsvergunningen naar het omgevingsplan. De Omgevingswet bepaalt dat na de transitieperiode (2032) verleende vergunningen binnen vijf jaar verwerkt moeten worden in het omgevingsplan.  

De bevoegdheid tot het vertalen van vastgesteld beleid in het nieuwe Omgevingsplan aan het college van burgemeester en wethouders, indien bij vaststelling van het beleid door de gemeenteraad akkoord is gegeven dat het college het betreffende beleid verder uitwerkt in beleidsregels, waarbij de gemeenteraad per raadsinformatiebrief wordt geïnformeerd over de wijze van verwerking, tenzij de raad anders heeft besloten. 

De bevoegdheid tot het nemen van een voorbereidingsbesluit, onder voorwaarde dat het besluit van het college in een eerstvolgende raadsvergadering wordt bekrachtigd.  
 

Besluit:

Conform 

 

D/23/114804 | Ledenraadpleging concept arbeidsvoorwaardennota 2024

Advies  
 

Stem in (dus een 'voor' stem) met de concept Arbeidsvoorwaardennota 2024.  

Laat de gemeentesecretaris daartoe het digitale stemformulier invullen met een 'voor' stem, uiterlijk 8 september 2023 12.00 uur.  
 

Besluit

Conform 

 

D/23/110814 | Rapportage KPI archief- en informatiebeheer 2022 gemeente Oudewater 

Advies  

Neem kennis van de bijgevoegde KPI-rapportage ‘Archief- en informatiebeheer 2022 gemeente Oudewater’ van het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek- en Lopikerwaard (RHC).  

Stel het bijgevoegde plan van aanpak ‘Verbeterplan op de KPI-rapportage archief- en informatiebeheer 2022 gemeente Oudewater’ vast.  

Stem in met bijgevoegde raadsinformatiebrief ‘RIB KPI's archief- en informatiebeheer 2022 gemeente Oudewater’, en stuur deze naar de raad.  

Stuur de KPI-rapportage 2022 en het daarbij behorende plan van aanpak toe aan het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht in het kader van de wet de Wet revitalisering generiek toezicht.  

Stuur het plan van aanpak toe aan het RHC.  

 

Besluit

Conform 

 

D/23/115964 | Verordening nadeelcompensatie gemeente Oudewater 2023 

Advies  

Stel de gemeenteraad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om:  
De Verordening nadeelcompensatie Oudewater 2023 vast te stellen op basis waarvan inwoners en ondernemers nadeelcompensatie kunnen aanvragen als zij nadeel hebben van een planologische maatregel of financiële neveneffecten bij bouwwerkzaamheden, verkeersbesluiten en vergelijkbare besluiten, met als wijziging ten opzichte van de planschadeverordening:  
 

  • De heffing van een griffierecht van € 300,- voor het in behandeling nemen van planschadeverzoeken wordt van toepassing op alle verzoeken om nadeelcompensatie;  
  • Er is een drempelbedrag opgenomen van 2000 euro voor nadeelcompensatieverzoeken die gaan over geringe schade waarbij geen adviseur wordt ingeschakeld;  
  • De verzoeken om nadeelcompensatie kunnen enkel worden ingediend met een door het bestuursorgaan vastgesteld elektronisch formulier.  
     

Besluit

Conform

 

D/23/116080 | Verordening Commissie Omgevingskwaliteit & Erfgoed Oudewater 2023 

Advies  
 

Stel de gemeenteraad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om:  

  • De gemeentelijke adviescommissie Commissie Omgevingskwaliteit & Erfgoed Oudewater in te stellen.  
  • De bevoegdheid voor het benoemen van de leden van de adviescommissie aan het college te delegeren.  
  • Daartoe vast te stellen de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Commissie Omgevingskwaliteit & Erfgoed Oudewater 2023.  

 

Besluit

Conform  

 

D/23/115836 | Erfgoedverordening Oudewater 2023 

Advies  
 

Stel de gemeenteraad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om:  

De Erfgoedverordening Oudewater 2023 vast te stellen.  
 

Besluit

Conform