Collegevergadering 22 februari 2022

D/22/051467 - Afvalstoffenverordening Oudewater 2022

Stel de raad met bijgaand raadsvoorstel voor om de Afvalstoffenverordening Oudewater 2022 vast te stellen.
Besluit: conform

 

D/22/051557 - Maatwerkovereenkomst GGDrU Oudewater 2022

Advies
1.    Besluit tot het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst 2022 met de GGDrU met terugwerkende kracht per 1 januari 2022;
2.    Voeg €5.488 vanuit het budget Wet verplichte GGZ (taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-) toe aan het maatwerkbudget JGZ basis GGD (taakveld 7.1 Volksgezondheid), zodat de benodigde meerkosten budgetneutraal kunnen worden verwerkt.
Besluit: conform

Advies aan burgemeester:
3.    Verleen volmacht aan wethouder Kok om de Samenwerkingsovereenkomst 2022 namens de gemeente Oudewater te
ondertekenen
Besluit: conform

 

D/22/052984 - Opkoopbescherming

Advies
Stem in met de raadsinformatiebrief over de opkoopbescherming en stuur deze aan de raad.
Besluit: conform

 

D/22/053021 - Collegevoorstel RIB datalek intranet SVMN

Stem in met de raadsinformatiebrief over het recente datalek van het intranet SVMN en verzend deze naar de gemeenteraad.
Besluit: conform