Collegevergadering 22 maart 2022

D/22/053411 I Beantwoording Schriftelijke vragen art. 32 RvO van CU-SGP inzake Nationaal isolatieprogramma

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende beantwoording van artikel 32-vragen over het Nationaal Isolatieprogramma en stuur deze naar de raad.

Besluit: conform

 

D/22/054776 I Collegevoorstel incidentele subsidie Onderwijshuisvesting JeugdzorgPlus

Advies

Akkoord te gaan met het verstrekken van een incidentele subsidie van € 5.209,- aan de aanpassingen op geslotenheid van de onderwijswijshuisvesting voor de nieuwe JeugdzorgPlus locatie op het terrein Valkenheide in Maarsbergen en
deze subsidie te verstrekken aan gemeente Utrechtse Heuvelrug als coördinerende gemeente.

Besluit: conform

 

D/22/054774 I Papekopperstraatweg 18 - vaststellen gewijzigd bestemmingsplan

Advies

1.    Stel de Hogere waarde Wet geluidhinder vast ten behoeve van het bestemmingsplan "Papekopperstraatweg 18" en leg dit besluit gelijktijdig met het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage;
2.    Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om:
a. de Staat van Wijzigingen bestemmingsplan "Papekopperstraatweg 18" vast te stellen;
b. het bestemmingsplan "Papekopperstraatweg 18" met digitale planidentificatie IMRO-codering NL.0589.BPppksrtwg18-
ON01 gewijzigd vast te stellen;
c. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening voor het bestemmingsplan
"Papekopperstraatweg 18” vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

Besluit: conform

 

D/22/054297 I Raadsvoorstel Budgetoverhevelingen 2021 naar 2022

Advies

Stel de raad, door middel van bijgevoegd raadsvoorstel, voor om de budgetoverhevelingen 2021 vast te stellen.

Besluit: conform

 

D/22/054374 I Reactie toezichtsbrief provincie Utrecht

Advies

Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor om in te stemmen de reactie namens de gemeenteraad op
de brief van de provincie Utrecht "Beoordeling begroting 2022".

Besluit: conform