Collegevergadering 22 november 2022

D/22/080293 | Ledenraadpleging eenmalige uitkering december 2022

Advies

1.    Stem in (dus een 'voor' stem) om gemeentelijke medewerkers in december 2022 een eenmalige uitkering te verstrekken.
2.    Laat de gemeentesecretaris daartoe het digitale stemformulier invullen met een 'voor' stem, uiterlijk dinsdag 22 november 2022.
Besluit: conform

 

D/22/078847 | Implementatie Nieuwe Wet Inburgering

Advies

1.    Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief.
2.    Stem in met bijgevoegd raadsvoorstel zienswijze inburgering en leg deze voor aan de raad.
Besluit: conform

 

D/22/079706 | Ombouw residentiële jeugdhulp en kosten vanaf 2023

Advies
1.    De businesscase Yeph 2023 e.v. (bijlage 1) en daarmee het taakgerichte budget U16 voor 2023 ad €19.326.110 vast te stellen en zo uitvoering geven aan de ambitie van kleinschalig, gezinsgericht verblijf voor de meest kwetsbare groep kinderen. Voor de gemeente Oudewater bedraagt dit €226.823.
2.    Het toevoegen van budget voor individuele behandeling die boven op het verblijf nodig is (‘gestapelde zorg’) aan het taakgerichte budget om de administratieve lasten te verlichten en zonder extra toewijzing mogelijk te maken. We blijven de inzet van de (extra) zorg volgen.
3.    Onderzoeken hoe we als samenwerkende gemeenten (U16) de fluctuaties meer kunnen opvangen en komen tot eventuele alternatieven in de loop van 2023.
4.    De gemeenteraad informeren over de continuering van het contract met Yeph met bijgaande raadsinformatiebrief (bijlage 2).
Besluit: conform 

 

D/22/079822 | Samenwerkingsovereenkomst Ithaka Utrecht, RMC-regio 19

Advies
1.    Besluit tot het aangaan van de bijgevoegde Samenwerkingsovereenkomst gemeenten RMC-regio 19 en NUOVO Scholen, inzake Ithaka Internationale Schakelklassen
2.    Stel een bedrag van € 5.000 (vijfduizend euro) ter beschikking uit het eerder ter beschikking gestelde budget onvoorzien van € 50.000 (vijftigduizend euro) voor Oekraïne ter dekking van de te verwachten kosten voor het schooljaar 2022-2023.
Besluit: conform

Advies aan burgemeester:

1.    Verleen wethouder onderwijs Bas Lont volmacht om de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst namens de gemeente Oudewater te ondertekenen.
Besluit: conform

 

D/22/077462 | Vaststellen belastingverordeningen 2023 Oudewater

Advies

Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor om de volgende belastingverordeningen vast te stellen:

1.    Verordening onroerende-zaakbelastingen 2023
2.    Verordening riool- en waterzorgheffing 2023
3.    Verordening afvalstoffenheffing 2023
4.    Verordening precariobelasting 2023
5.    Verordening toeristenbelasting 2023-2024
6.    Verordening lijkbezorgingsrechten 2023
7.    Verordening marktgeld 2023
8.    Verordening bruggeld 2023
9.    Legesverordening 2023

Besluit: conform 

 

D/22/077494 | verhuur De Klepper (Feestzaal en Bodega) en het Stadhuis

Advies

Besluit om het Stadhuis en de begane grond van De Klepper (Feestzaal en Bodega), tot uiterlijk het moment dat herontwikkeling van De Klepper start of zoveel eerder als het college wenselijk acht te verhuren aan:
1. 'maatschappelijke partijen' gericht op de Oudewaterse samenleving;
2. andere partijen (commerciële partijen, particulieren, e.d.).

Besluit: college stelt de bijlage, “MAATSCHAPPELIJKE PARTIJEN Stadhuis en begane grond van De Klepper versie d.d. 21 oktober 2022” vast en ziet graag een aangepast voorstel over het gebruik van De Klepper gelet op de doorrekening van de energiekosten.

 

D/22/080471 | Biedboek De Klepper

Advies

Besluit het biedboek voor De Klepper vast te stellen.

Besluit: conform met redactionele wijziging in biedboek ten aanzien van de planning.

 

D/22/080479 | Reactie op verzoek provincie om meer locaties voor windenergie

Advies

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om in te stemmen met de inhoud van bijgevoegde brief aan de provincie over locaties voor windenergie.

Besluit: conform 

 

Bouwsteen Woonzorgvisie Oudewater aanbieden aan de raad

Advies

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om Woonzorgvisie vast te stellen en als bouwsteen te gebruiken voor verdere beleidsvorming.  

Besluit: het college mandateert wethouder Kok om raadsvoorstel vast te stellen en naar de raad te verzenden.