Collegevergadering 23 mei 2023


 
D/23/105580 | Aanwijzing D. Ridderikhof als toezichthouder 

Advies: 
 

Besluit overeenkomstig bijgevoegd aanwijsbesluit de in de bijlage genoemde persoon aan te wijzen als toezichthouder.  
 

Besluit:

Conform 

 

D/23/104650 | advies bezwaarschriftencommissie inzake Wvg Bongers-Van Vliet 

Advies:  

 

Het raadsvoorstel, waarin wordt voorgesteld om op basis van het advies van de bezwaarschriftencommissie het bezwaar naar aanleiding van de vestiging van het voorkeursrecht op grond van artikel 5 Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) ongegrond te verklaren, door te geleiden naar de gemeenteraad.  
 

Besluit: 

Conform 


 
D/23/104046 | Plan Utrecht van de Provinciale regietafel Migratie en Integratie en raadsinformatiebrief Plan Utrecht (Oudewater) 

Advies:   
 

Stem in met het conceptplan Utrecht van de Provinciale Regietafel Migratie & Integratie Provincie Utrecht van 20 april 2023 in bijlage 1 t/m 5, onder voorbehoud van de zienswijze in bijlage 8;  

Stem in met de bijgevoegde raadsinformatiebrief (bijlage 6) met de bijlage (bijlage 7) over Oudewaterse strategie inzake opvang van asielzoekers en statushouders en stuur deze naar de raad.  

 

Besluit:

Conform  

 


D/23/102573 | Regionaal Crisisplan 2023-2027 VRU 

Advies  
 

Kennis te nemen van het ontwerp Regionaal Crisisplan 2023-2027 VRU.  

De bijgaande bestuurlijke zienswijze vast te stellen en deze aan de VRU te verzenden.  

 

Besluit:

Conform 

 

D/23/101607 | verkoop Aula (Waardsedijk 106 te Oudewater) 

Advies  

 

Het (terug)verkopen van de Aula (Waardsedijk 106) in Oudewater aan de Hervormde Gemeente en daar instemming voor te vragen van de gemeenteraad d.m.v. bijgevoegd raadsvoorstel.  

Het beschikbaar stellen van 120.000 euro voor de overdrachtskosten en voor toekomstig onderhoud, daartoe dekking te zoeken in de voorjaarsnota.  

De begraafplaats aan de Waardsedijk 106 aan te wijzen als 'algemene begraafplaats' voor de gemeente Oudewater.  

 

Besluit:

Conform