Collegevergadering 24 mei 2022

D/22/061687 I Beantwoording art 32 vragen met als onderwerp 'Renovatie Hoenkoopsebrug'

Advies

In te stemmen met de inhoud van bijgaande raadsinformatiebrief met de beantwoording van de artikel 32 vragen van de fractie Progressief Oudewater inzake "Renovatie Hoenkoopsebrug" en deze door te sturen naar de raad.

Besluit: het college mandateert wethouder Kok om de artikel 32 vragen te beantwoorden en de door te sturen naar de raad. 
 

D/22/060215 I Beslissing op bezwaar

Advies
1.    Besluit bezwaarde te ontvangen in zijn bezwaar tegen het besluit van 20 december 2021 waarbij werd besloten geen
dwangsom toe te kennen in verband met het niet tijdig nemen van een besluit;
2.    Besluit het bezwaar ongegrond te verklaren;
3.    Stem in met de inhoud van bijgevoegde beslissing op bezwaar.

Besluit: conform

 

D/22/061649 I Compensatie inzet ZZP-chauffeurs Van Driel schooltaxivervoer 2022-2023

Advies

Besluit om voor het schooljaar 2022-2023 Vervoersservice Van Driel toestemming te geven op specifieke routes van het schooltaxivervoer waar ZZP- chauffeurs worden ingezet, de wachttijden in rekening te brengen voor maximaal tien minuten per route, met een maximum van € 22.000 in totaal voor deze specifieke routes, volgens paragraaf 8.1.2.8 van het Programma van Eisen dat onderdeel is van Overeenkomst Doelgroepenvervoer gemeente Oudewater 2018 Perceel 1 van 16 juli 2018.

Besluit: conform

 

D/22/061618 I Vaststellen beleidsregels financiële zelfredzaamheid huishoudelijke hulp

Advies

Besluit de nadere regels en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oudewater 2022 te wijzigen conform bijgaand wijzigingsbesluit.

Besluit: conform

 

D/22/062616 I Raadsinformatiebrief Uitkomsten onderzoek toekomst bestendigheid openbare basisschool Goejanverwelle in Hekendorp

Advies
Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de uitkomsten onderzoek toekomstbestendige openbare basisschool Goejanverwelle in Hekendorp 

Besluit: conform