Collegevergadering 24 oktober 2023

Aanwezigen: Ivo ten Hagen, Walther Kok, Bas Lont en Kasper Driehuijs.

 

D/23/122424 | Raadsinformatiebrief tussentijdse Q2 rapportage 2023 Ferm Werk

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de tussentijdse Q2 rapportage 2023 van de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk en stuur deze aan de raad.

Besluit

Conform

 

D/23/121573 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 32 RvO van CDA Oudewater inzake Verordening VROM Starterslening Oudewater 2013

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende beantwoording van artikel 32-vragen van de CDA-fractie over startersleningen en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Conform

 

D/23/121733 | Zienswijze (ontwerp)kadernota 2025 en uurtarief 2024 ODRU, Oudewater

Advies 

Stel de raad voor om: 
1. Kennis te nemen van de '(ontwerp)Kadernota 2025 en uurtarief 2024' van de Omgevingsdienst regio Utrecht. 
2. De zienswijze op de (ontwerp)Kadernota 2025 vast te stellen waarin de volgende aandachtspunten zijn opgenomen: 
a. De toelichting op de kostenstijging in de (ontwerp)kadernota 2023 is summier. 
b. Ga na wat het effect is van een aangepaste verhouding gegarandeerde uren versus overige uren. 
c. Zijn er nog andere afspraken die efficiënt werken of financiering in de weg staan? 
d. Omgevingswet geeft ook nog onzekerheid. 
3. De correctie op de bijdrage aan de ODRU voor 2024 van maximaal € 57.190 structureel ter besluitvorming voor te leggen in de Voorjaarsrapportage 2024. 
4. De geprognosticeerde bijdrage aan de ODRU voor 2025 van maximaal € 720.594 te verwerken in de gemeentelijke Kadernota 2025, inhoudende een verhoging van maximaal € 31.455 ten opzichte van nog te corrigeren meerjarenraming 2024.

Besluit

Akkoord

 

D/23/121408 | Collegevoorstel RIB jeugdbescherming

Advies 

1. Stem in met de raadsinformatiebrief over 'jeugdbescherming en financiële meevallers' en verzend deze naar de gemeenteraad.

Besluit

Akkoord

 

D/23/121018 | Septembercirculaire 2023 en BUIG gelden

Advies 

1. Kennisnemen van de uitkomsten van de septembercirculaire 2023 gemeentefonds, het definitieve budget BUIG 2023 en het voorlopige budget BUIG 2024-2027; 
2. De uitkomsten 2023 zijn verwerkt in de najaarsrapportage 2023; 
3. De uitkomsten 2024-2027 verwerken in de voorjaarsrapportage 2024; 
4. Instemmen met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief en verzend deze naar de raad.

Besluit

Conform

 

D/23/121520 | 1. Bijgaande brief (D/23/121515), waarmee uitvoering wordt gegeven aan de motie van de gemeenteraad van 28 september 2023, vast te stellen en te verzenden aan de Veiligheidsregio Utrecht.

Advies 

1. Bijgaande brief (D/23/121515), waarmee uitvoering wordt gegeven aan de motie van de gemeenteraad van 28 september 2023, vast te stellen en te verzenden aan de Veiligheidsregio Utrecht.

Besluit

Conform

 

D/23/120580 | Collegevoorstel Beheerplan gladheidsbestrijding 2023 - 2028 gemeente Oudewater

Advies 

Stel het beheerplan gladheidsbestrijding 2023 - 2028 vast.

Besluit

Conform

 

D/23/120404 | Beheerovereenkomst groen Futura

Advies 

1. Besluit tot het aangaan van bijgevoegde 'Overeenkomst beheer openbare ruimte'. 
2. Advies aan Burgemeester: Verleen volmacht aan wethouder Lont om namens de gemeente Oudewater de bijgevoegde overeenkomst te ondertekenen. 

Besluit

Akkoord