Collegevergadering 26 september 2023

Aanwezigen: Danny de Vries, Ivo ten Hagen, Bas Lont en Pepijn van de Burgt
Afwezig: Walther Kok en Kasper Driehuijs


D/23/119593 | Programmabegroting 2024-2027

Advies

In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel Programmabegroting 2024-2027. Wethouder Lont te mandateren om tekstuele aanpassingen te doen.

Besluit

Akkoord

 

D/23/118359 | Cultuurhistorische waardenkaart, uitwerking cultuurhistorische polderbeschrijvingen

Advies

  1. Neem kennis van de cultuurhistorische polderbeschrijving opgenomen in het bijgevoegde RAAP-rapport 'Waardering polders in Woerden en Oudewater' 
  2. Stel de in het RAAP-rapport opgenomen cultuurhistorische beschrijving van polders in de gemeente Oudewater vast als uitwerking van en aanvulling op de Cultuurhistorische Waardenkaart

Besluit

Akkoord

    
D/23/119737 | Uitvoeringsagenda Sociaal Akkoord 2023-3027 'Oudewater zijn we samen'

Advies

  1. Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor: a. De Uitvoeringsagenda Sociaal Akkoord 2023-2027 ‘Oudewater zijn we samen’, vast te stellen. b. Het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2023-2027 Gemeente Oudewater, waarvan de uitvoering is opgenomen in de uitvoeringsagenda van het Sociaal Akkoord, vast te stellen. 
  2.  Dien op basis van het vastgestelde beleidskader Sociaal Akkoord 2023-2027 en de uitvoeringsagenda Sociaal Akkoord 2023-2027 een aanvraag op alle onderdelen van de regeling Brede Specifieke Uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord in bij het Rijk voor de deadline van 30 september 2023. 
  3.  Mandateer wethouder ten Hagen namens het college voor de afhandeling van de aanvraag Brede Specifieke Uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord.

Besluit

Akkoord 

 

D/23/118425 | Wijziging Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen

Advies

Besluit het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen gemeente Oudewater 2020 te wijzigen overeenkomstig bijgevoegd besluit.

Besluit

Conform