Collegevergadering 27 juni 2023


D/23/109707 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 32 RvO van ChristenUnie-SGP inzake Financiële hulpverlening, wat doet uw gemeente 

Advies 
 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende de beantwoording van artikel 32-vragen van de ChristenUnie-SGP inzake de brief van de NVVK ('Financiële hulpverlening, wat doet uw gemeente?') en verstuur deze naar de raad.  
 

Besluit:

Conform 

 

D/23/109977 | Categoriale aanwijzing toezichthouders VTH en Wijkonderhoud 

Advies  
 

Besluit overeenkomstig bijgevoegde aanwijzingsbesluiten de medewerkers toezicht en handhaving werkzaam bij de teams Vergunningen, Toezicht en Handhaving en Wijkonderhoud aan te wijzen als toezichthouder.  
 


Besluit:

Conform 

 

D/23/110001 | Collegevoorstel jeugdhulp in speciaal onderwijs 

Advies  
 

Stem in met het collectief financieren van jeugdhulp in het (voortgezet) speciaal onderwijs op twee regionale pilotscholen, te weten voortgezet speciaal onderwijs Heuvelrugcollege en speciaal onderwijs Rafael, voor de duur van de twee schooljaren 2023-2024 en 2024-2025 en voor het totaalbudget van € 2.928.991, door de gemeenten in de Utrechtse regio’s Utrecht, Utrecht West, Zuidoost Utrecht en Lekstroom. Voor de gemeente Oudewater gaat het om een bedrag van €51.584 voor de periode augustus 2023 t/m december 2024. Deze bedragen worden gefinancierd uit jeugdhulp middelen.  

 

Stem in dat de vertegenwoordigend bestuurder Dick Polman van Utrecht West in het Bestuurlijk Overleg/Bestuurlijk Platform (BO/BP) namens Oudewater in het najaar van 2023 verdere besluitvorming doet over:

-de convenanten per school

-samenwerkingsovereenkomst tussen gemeenten over penvoerderschap

-de overige kosten die komen bij penvoerderschap en de verdeling daarvan over de gemeenten.  

 

Besluit:

Conform 

 

D/23/110276 | Programma Onderwijs Oudewater NPO 2023-2025 

Advies  
 
 

Besluit het plan Programma Onderwijs Oudewater 2023-2025 vast te stellen;  

Besluit voor de uitvoering van het plan de volledige doeluitkering Nationaal Programma Onderwijs van totaal € 72,904,- beschikbaar te stellen;  

Stem in met bijgevoegde raadsinformatiebrief over het Programma Onderwijs Oudewater 2023-2025 en verzend deze naar de raad.  

 

Besluit:

Conform 

 

D/23/110357 | U10 Agenda Groen & Landschap 2030 

Advies  

 

De Agenda Groen en Landschap 2030 vaststellen als leidraad voor het handelen van de bestuurstafel Groen & Landschap U10.  
 

Besluit:

Conform  

 
D/23/110277 | Vergoeding wachttijden Leerlingenvervoer 2023 Oudewater 

Advies  
 

Willemsen- de Koning voor 2023 maximaal 15 minuten wachttijd per route in rekening te laten brengen als compensatie op specifieke routes waar zelfstandige chauffeurs worden ingezet.  

Willemsen- de Koning voor 2023 in totaal maximaal €4665 voor wachttijd in rekening te laten brengen.  

De afspraken met van Driel te continueren voor de rest van het jaar; d.w.z. het vergoeden van de wachttijden in het nieuwe schooljaar 2023-2024 tot het einde van het kalenderjaar 2023 met een maximum van €8200.  
 

Besluit:

Conform 

 

D/23/111615 | Besluit op klachten 

Advies  
 

Besluit de klachten ingediend tegen het college met betrekking tot het niet nakomen van de wettelijke termijnen uit de Wet open overheid gegrond te verklaren; 

Besluit de overige klachten ingediend tegen het college ongegrond te verklaren;  

Besluit de klachten ingediend tegen voormalig wethouder ongegrond te verklaren. 

Besluit: conform besloten met toevoeging van het beslispunt om een raadsinformatiebrief te verzenden met een zakelijke weergave van de afdoening.   

Advies aan de locoburgemeester 

Besluit de klachten ingediend tegen de burgemeester ongegrond te verklaren. 
 

Besluit:

Conform