Collegevergadering 27 september 2022

D/22/072184 | Collegewerkprogramma

Advies
1.    In te stemmen met bijgaand collegewerkprogramma, met inachtneming van het advies van de directie.
2.    Dit als opgemaakte bijlage bij de programmabegroting mee te zenden naar de gemeenteraad.
Besluit: conform 

D/22/073646 | Beslissing op bezwaar Wob-verzoeken

Advies
Met inachtneming en overname van het advies van de bezwaarschriftencommissie te besluiten:
1.    De ingediende bezwaren ontvankelijk en gegrond te verklaren;
2.    De motivering van de bestreden besluiten aan te vullen met informatie over de wijze van inventariseren en de beoordeling op grond van de Woo zoals onder het kopje 'Heroverweging' is weergegeven;
3.    De bestreden besluiten aan te vullen met de aangetroffen zakelijke app en sms-berichten zoals opgenomen in de bijlage;
4.    De bestreden besluiten voor het overige in stand te laten.
Besluit: conform

D/22/074172 | Conceptbrief definitief bod aan GS

Advies
Stem in met de inhoud van de brief 'Bijlage 4.2 conceptbrief aan GS' (D/22/074192).
Besluit: conform met redactionele wijziging in het collegevoorstel

Voorstel aan Burgemeester:
Geef wethouder Teunissen het mandaat in te stemmen met de definitieve brief tijdens het BT Gezonde woon- en leefomgeving op 28 september 2022.
Besluit: conform

D/22/074482 | Kennisgeving nieuwe website www.oudewater.nl

Advies

De RIB over de nieuwe website www.oudewater.nl ter kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad van Oudewater.

Besluit: conform

 

D/22/072311| Ontwerp wijzigingsbesluit GR VRU

Advies
1. Stel de raad, door middel van bijgevoegd raadsvoorstel, voor om:

1. Kennis te nemen van het ontwerp-wijzigingsbesluit GR-VRU en bijgevoegde toelichtingsbrief.
2. Geen zienswijze in te dienen.

2. Verzend bijgaande brief na het besluit van de gemeenteraad aan de VRU.
Besluit: conform

D/22/072203 | Ontwerp-regionaal risicoprofiel 2023

Advies
Stel de raad, door middel van bijgevoegd raadsvoorstel, voor om:
1. Kennis te nemen van het ontwerp regionaal risicoprofiel 2023.
2. De brief aan de VRU met kenmerk D/22/72166 vast te stellen, met daarin een reactie op het ontwerp-regionaal
risicoprofiel en de wensen voor het beleidsplan 2024-2027.

Besluit: conform