Collegevergadering 28 maart 2023

D/23/091332 | Afhandeling motie 'Winterplan'

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de afhandeling van de Motie 'Winterplan 2023 Armoede Oudewater' en verzend deze naar de gemeenteraad.

Besluit:

Conform met redactionele wijziging in de raadsinformatiebrief.

 

D/23/092504 | Vervangingsbesluit archiefbescheiden voor gemandateerde taken gemeente Oudewater door de Omgevingsdienst Regio Utrecht ODRU

Advies

Stel bijgevoegd "Vervangingsbesluit archiefbescheiden Gemeente Oudewater voor de aan de Omgevingsdienst regio Utrecht gemandateerde gemeentelijke taken" vast.

Besluit: 

Conform

 

D/23/093224 | Zienswijze ontwerpbegroting Afval Verwijdering Utrecht (AVU) 2024 OW

Advies

1. Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om:
a. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting Afvalverwijdering Utrecht (AVU) 2024;
b. Met betrekking tot de Ontwerpbegroting Afvalverwijdering Utrecht (AVU) 2024 geen zienswijze uit te brengen en Afval Verwijdering Utrecht hiervan middels bijgaande brief met kenmerk D/23/094955 op de hoogte te stellen.
c. De geprognosticeerde deelnemersbijdrage voor 2024 van €341.850 te verwerken in de conceptprogrammabegroting 2024, inhoudende een gelijkblijvend bedrag ten opzichte van de meerjarenraming 2024.

Besluit: 

Conform met redactionele wijziging in de bijgaande brief.

D/23/093267 | Ledenraadpleging Principe akkoord Cao Gemeenten 2023

Advies

1. Stem in (dus een 'voor' stem) met het Principeakkoord over de Cao Gemeenten 2023.
2. Laat de gemeentesecretaris reageren via de link op het digitale reactieformulier, uiterlijk 31 maart 2023.

Besluit: 

Conform 

 

D/23/093610 | Stopzetting huis aan huis inzameling textiel OW

Advies

Besluit het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen gemeente Oudewater 2020 te wijzigen overeenkomstig bijgevoegd besluit.

Besluit:

Conform

 

D/23/094482 | Zienswijze op de (ontwerp) Begrotingswijziging 2023-1 van de GGDrU

Advies

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel (met kenmerk D/23/094096) voor om:
1. Kennis te nemen van de concept Begrotingswijziging 2023-1 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU);
2. De zienswijze met kenmerk D/23/094349 vast te stellen inhoudende dat de gemeenteraad geen bezwaren heeft tegen de Begrotingswijziging 2023-1. Als aandachtspunten mee te geven:
a. Gemeente gaat ervanuit dat het ombuigingsplan reëel en realiseerbaar is en dat GGDrU de uitvoering daarvan op de voet volgt en dat het dossier GGiD geen effect zal blijven hebben op de ontwikkeling van de inwoner- en kindbijdrage;
b. Door de GGiD-problematiek is echter de financiële ruimte voor verdere ontwikkeling van de organisatie beperkt. Graag worden wij, geïnformeerd over de extra kosten die ten behoeve van de organisatie gemaakt gaan worden en de consequenties die deze gaan hebben voor de inwoner- en kindbijdrage;
Pagina 3
c. De oproep om binnen de bestaande financiële kaders te blijven.
3. De gevraagde gemeentelijke incidentele bijdrage voor 2023 van € 800 te verwerken in de voorjaarsrapportage 2023.

Besluit:

Conform met het schrappen van het derde beslispunt in het raadsvoorstel.

 

D/23/093072 | Collegevoorstel Laadvisie personenvervoer Oudewater 2023-2030

Advies

Stel de raad middels bijgevoegd raadsvoorstel voor om:
1. De Laadvisie personenauto's Oudewater vast te stellen.
2. Financiële middelen beschikbaar te stellen.
3. Wensen en bedenkingen te uiten op de concept beleidsregels "Plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen op openbaar terrein 2023".

Besluit: 

Aanhouden