Collegevergadering 28 november 2023


Aanwezigen: Danny de Vries, Bernadette Schomaker, Walther Kok, Bas Lont en Saskia van Eck 

 

D/23/124816 | Verlenging Uniforme Uitvoerings- en Handhavingsstrategie 2022-2023 (U&H-strategie) tot en met 31 december 2025 

Advies  

1. Besluit, conform de bijlage, de Uniforme Uitvoerings- en Handhavingsstrategie gewijzigd vast te stellen;  
2. Besluit de looptijd van de Uniforme Uitvoerings- en Handhavingsstrategie 2022-2023 te verlengen tot en met 31 december 2025. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/111591 | Kardeel 20 Oudewater - verkoop gemeentegrond naast woning 

Advies 

Besluit om het verzoek een strook gemeentegrond naast het Kardeel 20 te Oudewater aan te mogen kopen af te wijzen. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/126783 | Nadere regels en beleidsregels subsidiëring Peuteropvang en Voorschoolse Educatie gemeente Oudewater 2024 

Advies  

1. Stel de nadere regels en beleidsregels subsidiëring Peuteropvang en Voorschoolse Educatie gemeente Oudewater 2024 vast;  
2. Trek de Nadere regels en beleidsregels subsidiering Peuteropvang en Voorschoolse Educatie gemeente Oudewater, met ingangsdatum in. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/126068 | Beslissing op bezwaar windturbine Hoenkoopse Buurtweg 83 

Advies  

Met inachtneming van het advies van de commissie bezwaarschriften te besluiten:  

1. De ingediende bezwaren ontvankelijk en ongegrond te verklaren;  
2. Het bestreden besluit in heroverweging aan te vullen met een nadere motivering;  
3. Het bestreden besluit voor het overige in stand te laten;  
4. Het verzoek om vergoeding van de kosten af te wijzen.

Besluit

Akkoord

 

D/23/125054 | Verlenging samenwerkingsovereenkomst Netwerk Water & Klimaat 2024 - 2027 

Advies  

Voorstel aan burgemeester en wethouders:  

1. Besluit tot het aangaan van de voorgezette samenwerkingsovereenkomst (SOK) Netwerk Water & Klimaat.  
2. Besluit om de jaarlijkse vaste kosten die zijn verbonden aan de samenwerking binnen het Netwerk Water & Klimaat de dekken vanuit FCL67200011 - Beleids- en onderzoekskosten water en riolering.  
3. Stem in met bijgevoegde raadsinformatiebrief over de samenwerkingsovereenkomst Netwerk Water & Klimaat en stuur deze naar de raad.  

Voorstel aan burgemeester:  

Verleen wethouder Bas Lont volmacht om de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst namens de Gemeente Oudewater te ondertekenen.  

Besluit

Akkoord

 

D/23/127137 | Afdoening motie Vreemd Ontwerpbestemmingsplan Provincialeweg Oost 34a-36 Haastrecht 

Advies 

Stem in met:  

1. Bijgevoegde zienswijze inzake het Ontwerpbestemmingsplan Provincialeweg Oost 34a-36 Haastrecht (registratiekenmerk D/23/127009) en stuur deze naar de gemeenteraad van Krimpenerwaard;  
2. Bijgevoegde raadsinformatiebrief met betrekking tot de afhandeling van de motie vreemd en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord