Collegevergadering 29 augustus 2023

Aanwezigen: Danny de Vries, Ivo ten Hagen, Bas Lont, Kasper Driehuijs en Jethro Michel 
Afwezig: Walther Kok


D/23/117103 | Beslissing op bezwaar tegen verkeersbesluit Lange Burchwal 

Advies

Met inachtneming en overname van het advies van de commissie te besluiten: 

 1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;  
 2. De bezwaren gegrond te verklaren;  
 3. In heroverweging de motivering van het bestreden besluit aan te vullen met de motivering onder 'aanvullende motivering';  
 4. Het bestreden besluit voor het overige in stand te laten.  

Besluit

Conform

 

D/23/116294 | Uitslag verkiezing vaststellen door Centrale Stemopneming (CSO) 

Advies

 1. Besluit om op woensdagavond na 21.00 uur alleen op lijstniveau tellen en de volgende dag op kandidaatsniveau tellen volgens het principe CSO;  
 2. Besluit de locatie sporthal De Eiber van 22 november 2023 tot en met 24 november 2023 te reserveren voor CSO;  
 3. Besluit een extra budget van €6.500 toe te voegen aan de post Verkiezingen;  
 4. Besluit de balies van burgerzaken op donderdag 23 en vrijdag 24 november te sluiten.  

Besluit

Conform 

 

D/23/116193 | Convenant met de horeca in Oudewater 

Advies  

 1. Besluit tot het aangaan van de bijgevoegde overeenkomst " Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan";  
 2. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over het "Convenant Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan" en stuur deze naar de raad.  

Besluit

Conform

 

D/23/116406 | Vaststellen beleidsregels en aanwijzingsbesluiten gemeentelijke belastingen Oudewater 

Advies

Stel de nadere beleidsregels en aanwijzingsbesluiten gemeentelijke belastingen Oudewater vast:  

 1. Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende en belastingplichtige in een keuzesituatie  
 2. Aanwijzingsbesluit voor toedeling van belasting en WOZ-bevoegdheden  
 3. Aanwijzing van een gemeenteambtenaar voor de toezending of uitreiking van aanslagbiljetten  
 4. Beleidsregels voor het toekennen van ambtshalve verminderingen van gemeentelijke belastingen  
 5. Uitvoeringsregeling herziening van een waardebeschikking en navordering of naheffing gemeentelijke belastingen  
 6. Beleidsregels omtrent proceskosten en bestuursrecht in belastingen/WOZ  

Besluit

Conform met redactionele wijziging in artikel 2 artikel van de beleidsregels en aanpassing gebruik bezwaarclausule en ondertekening 

 

D/23/113164 | Wijzigingsbesluit GR AVU (OW) 

Advies  

 1. In te stemmen met bijgaand concept-wijzigingsvoorstel GR AVU. De gemeenteraad, middels bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen om:  
 2. Het College toestemming te verlenen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling (GR) Afval Verwijdering Utrecht (AVU) overeenkomstig bijgaand concept-wijzigingsvoorstel GR AVU.  
 3. De AVU middels bijgaande brief van bovenstaand besluit op de hoogte te stellen.  

Besluit

Conform