Collegevergadering 29 november 2022

D/22/080568 | Voortgang oeververnieuwing Lange Linschoten

Advies
1.    In te stemmen met de inhoud van de raadsinformatiebrief, inclusief bijlage.
2.    De raadsinformatiebrief, inclusief bijlage, door te sturen naar de raad.

Besluit: conform

 

D/22/079751 | Ontwerp-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling AVU

Advies

1.    In te stemmen met bijgaand Ontwerp-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling AVU.
2.    Stel de raad, door middel van bijgevoegd raadsvoorstel, voor om:
a. te besluiten kennis te nemen van bijgaand Ontwerp-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling AVU;
b. te besluiten met betrekking tot het ontwerp-besluit geen zienswijze in te dienen.

Besluit: het dictum van het collegevoorstel te wijzigen als onderstaand en ook het raadsvoorstel te wijzingen. 
1.    In te stemmen met bijgaand Ontwerp-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling AVU.
2.    Stel de raad, door middel van bijgevoegd raadsvoorstel, voor om met betrekking tot het ontwerp-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling AVU geen zienswijze in te dienen. 

 

D/22/080461 | Aangepaste algemene huurvoorwaarden binnensport accommodaties en indexering huurtarief

Advies

1.    Stel de (gewijzigde) algemene huurvoorwaarden van de binnensportaccommodaties gemeente Oudewater vast.
2.    In te stemmen met de indexering, jaarlijks per 1 januari conform CPI alle huishoudens.
3.    De algemene huurvoorwaarden van de binnensportaccommodaties uit 2018 intrekken.

Besluit:  Het college besluit om de indexering in beslispunt 2 aan te passen.

1.    Stel de (gewijzigde) algemene huurvoorwaarden van de binnensportaccommodaties gemeente Oudewater vast.
2.    In te stemmen met de indexering zoals die bij de begroting van 2023 gebruikt is. 
3.    De algemene huurvoorwaarden van de binnensportaccommodaties uit 2018 intrekken.

 

D/22/078365 | KPI-rapportage Archief- en informatiebeheer 2021 gemeente Oudewater

Advies

1.    Neem kennis van de bijgevoegde KPI-rapportage ‘Archief- en informatiebeheer 2021 gemeente Oudewater’ van het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek- en Lopikerwaard (RHC).
2.    Stel het bijgevoegde plan van aanpak ‘geconstateerde verbeterpunten KPI’s archiefzorg gemeente Oudewater 2021’ vast.
3.    Stem in met bijgevoegde raadsinformatiebrief over de KPI-rapportage Archief- en informatiebeheer 2021 gemeente Oudewater, en stuur deze naar de raad.
4.    Stuur de KPI-rapportage 2021 en het daarbij behorende plan van aanpak toe aan het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht in het kader van de wet de Wet revitalisering generiek toezicht.
5.    Stuur het plan van aanpak toe aan het RHC.

Besluit: conform