Collegevergadering 30 augustus 2022

Werven projectcoördinator Woo 2022 t.b.v. start implementatieplan Woo

Advies
Besluit tot het overhevelen van benodigde Woo-gelden naar gemeente Woerden voor werven van een (tijdelijke) Woo-projectcoördinator.
Besluit: conform

 

Wijziging Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen gemeente Oudewater 2020

Advies
1.    Besluit het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen gemeente Oudewater 2020 te wijzigen overeenkomstig bijgevoegd besluit.
2.    Stem in met bijgevoegde raadsinformatiebrief Stand van zaken toegang milieustraat voor ANBI-organisaties en stuur deze naar de raad.
Besluit: conform

 

Vaststelling bestemmingsplan Noord-Linschoterzandweg 60 & 61

Advies
Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om:
1.    de ingekomen zienswijzen ontvankelijk te verklaren;
2.    in te stemmen met de "Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan "Noord-Linschoterzandweg 60 en 61, Snelrewaard’; 
3.    het bestemmingsplan "Noord-Linschoterzandweg 60 en 61, Snelrewaard" met IMRO codering NL.IMRO.0589.bpnrdlinschzandw60-ON01 gewijzigd vast te stellen;
4.    geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan "Noord-Linschoterzandweg 60 en 61, Snelrewaard’ vast te stellen,omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.
Besluit: conform

 

Art. 32-vragen betreffende de Tweede tranche van de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid

Advies
Stem in met de beantwoording van de artikel 32-vragen betreffende de Tweede Tranche van de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid van J. Broere van de CU/SGP en stuur deze naar de raad.
Besluit: conform

 

Collegevoorstel terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Willeskop 144a

Advies
1.    Besluit ingevolge artikel 7.17, derde lid jo. artikel 7.16 van de Wet milieubeheer, op basis van de verzamelde informatie zoals opgenomen in paragraaf 4.1.1 van de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan ‘Willeskop 144a, Oudewater’’ dat geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden gemaakt;
2.    Besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Willeskop 144a, Oudewater” met planidentificatie NL.IMRO.0589.BPWilleskop144a-ON01, bestaande uit regels, toelichting en een verbeelding met bijlagen;.
3.    Besluit de ontwerpbestemmingsplanprocedure op te starten door het ontwerpbestemmingsplan "Willeskop 144a,Oudewater, te publiceren in de De IJsselbode, Het Gemeenteblad, op www.ruimtelijkeplannen.nl en voor zes weken ter inzage te leggen.
Besluit: conform