Collegevergadering 30 mei 2023


D/23/106457 | Aanvraag projectsubsidie 'Samen opvoeden en opgroeien' Stadsteam Oudewater 

Advies 
 

Ken een eenmalige projectsubsidie toe aan het Stadsteam van € 73.920, verspreid over twee jaar, voor de aanstelling van een vrijwilligerscoördinator.  
 

Besluit:

Conform


D/23/107903 | Beleidskader Sociaal Akkoord 2023-2027 Oudewater zijn we samen 

Advies  
 

Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor:  

De Maatschappelijke Agenda 2019-2022 in te trekken.  

Het Beleidskader Sociaal Akkoord 2023 - 2027 ‘Oudewater zijn we samen’, en de daarin opgenomen kaders, vast te stellen. 

 

Besluit:

Conform
 

D/23/098560 | Herontwikkeling Legemaate - Westerwal Bodemonderzoek - Kredietaanvraag 

Advies  
 

Besluit een bedrag van € 12.500,- beschikbaar te stellen voor het doen van een bodemonderzoek en het opstellen van een notitie met betrekking tot de locatie "Erven Legemaate";  

Besluit dit bedrag ten laste van de algemene middelen te brengen.  

Besluit het voorgestelde budget op te nemen in de voorjaarsnota 2023.  

 

Besluit:

Conform

 

D/23/106984 | Beslissing op bezwaar 

Advies  
 

Het bijgevoegde advies van de commissie bezwaarschriften overnemen;  

Bezwaarmaker ontvankelijk verklaren;  

Het bezwaarschrift gegrond verklaren en het besluit van 2 december 2022 in te trekken;  

Stem in met de inhoud van de bijgevoegde brief met bijlage.  

 

Besluit:

Conform

 

 

D/23/107833 | Jaarrekening 2022 Oudewater 

Advies  
 

Stel de raad, door middel van bijgevoegd raadsvoorstel, de jaarrekening 2022 vast te stellen.  

Mandateer wethouder Lont om, in dien nodig, aanpassingen aan de jaarrekening 2022 en het raadsvoorstel te doen.  

 

Besluit:

Conform  

 

D/23/104931 | beantwoording schriftelijke artikel 32 vragen 

Advies
 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over WOZ en privacy en stuur deze naar de raad.  


 
Besluit:

Conform 

 

D/23/107369 | start proces voor Transitievisie Warmte 

Advies  
 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de start van het participatieproces voor de Transitievisie Warmte en stuur deze naar de raad.  
 
 

Besluit:

Conform

 

D/23/107529 | Nieuw integraal veiligheidsplan 2023-2026 gemeente Oudewater 

Advies  
 

Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor om:  
Het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026 gemeente Oudewater vast te stellen.  
 


Besluit:

Conform

 

D/23/105071 | Wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening gemeente Oudewater 2017 met betrekking tot de sluitingstijden 

Advies  
 

Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor om artikel 2:30, lid 1 (sluitingstijden) van de Algemene plaatselijke verordening Oudewater gemeente Oudewater 2017 te wijzigen.  
 


Besluit:

Conform


D/23/106389 | Visie 'Aanpak promotie Oudewater 

Advies  
 

1. Stem in met de bijgevoegde 'Visie en aanpak promotie Oudewater  
2. Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor in te stemmen met de 'Visie en aanpak promotie Oudewater'  
 

Besluit:

Conform

 

D/23/107074 | Zienswijze op de Ontwerpbegroting 2024 van de GGDrU 

Advies  
 
 

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel (met kenmerk D/23/105153) voor om:  

Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2024 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU);  

De zienswijze (met kenmerk D/23/105222) vast te stellen inhoudende dat de gemeenteraad zich niet verzet tegen de (ontwerp) begroting, maar veel belang hecht aan de volgende aandachtspunten:  

Kondig in de kaderbrief de (financiële) consequenties duidelijker aan;  

Maak een splitsing tussen onvermijdelijke veranderingen en te maken keuzes, en geef dit duidelijk(er) aan in de begroting;  

De raad verzoekt de GGDrU de effecten van de extra uitgaven goed te monitoren en de raden regelmatig te informeren;  

De raad dringt er bij de GGDrU op aan de komende jaren binnen de gestelde financiële kaders te blijven.  

De geprognotiseerde gemeentelijke bijdrage voor 2024 van € 509.330,00 te verwerken in de conceptprogrammabegroting 2024, inhoudende een verhoging van € 100.580 ten opzichte van de meerjarenraming 2024-2027.  

 

Besluit:

Conform