Collegevergadering 31 januari 2023

D/22/085325 | Uitbreiding terrein speeltuinvereniging Pinkeltje

Advies

1. Besluit toestemming te geven voor de uitbreiding van het terrein van speeltuinvereniging Pinkeltje op gemeentegrond.

2. Besluit tot gedeeltelijke bekostiging van de uitbreidingswerkzaamheden tot een bedrag van €5.400.

3. Stem in met bijgevoegde raadsinformatiebrief over de uitbreiding van het terrein van speeltuinvereniging Pinkeltje en verzend deze naar de raad.

Besluit 

Conform met redactionele wijziging in raadsinformatiebrief

 

D/22/062752 | Aanpassing mandaatregister 2013

Advies 

Besluit de hoofdstukken 6 en 10 van het Mandaatregister gemeente Oudewater 2015 te wijzingen overeenkomstig bijgevoegd mandaatbesluit.

Besluit:

Conform

 

D/23/086467 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 32 RvO van VVD Oudewater inzake Verduurzaming monumentale panden

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende beantwoording van artikel 32-vragen over verduurzaming van monumentale panden en stuur deze naar de raad.

Besluit 

Conform

 

D/23/086926 | Selectie Stadskantoor

Advies 

1. Besluit de combinatie van Stichting Zorg & Welzijn Oudewater (Wulverhorst) en Habion te selecteren voor de herontwikkeling van het Stadskantoor.

2. Stem in met de inhoud van de bijgevoegde brief waarin de Stichting Zorg & Welzijn Oudewater (Wulverhorst) en Habion over de selectie worden geïnformeerd.

3. Stem in met de inhoud van de bijgevoegde raadsinformatiebrief over de selectieprocedure voor de herontwikkeling van het Stadskantoor en stuur deze naar de raad.

Besluit

Conform

 

D/23/087289 | Verzoek opheffen geheimhouding

Advies 

Stel het Forum Ruimte met bijgevoegd voorstel voor de opgelegde geheimhouding op de notitie “ten behoeve van beraadslaging besloten forum Ruimte 4 november 2022” op te heffen.

Besluit 

Aanhouden

 

D/23/088273 | RIB stand van zaken motie 'Winterplan'

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de stand van zaken van de Motie 'Winterplan 2023 Armoede Oudewater' en verzend deze naar de gemeenteraad.

Besluit 

Wethouders Lont en Kok worden gemandateerd om de raadsinformatiebrief vast te stellen en te verzenden naar de gemeenteraad.

.