Collegevergadering 4 april 2023

D/22/077403 | Jaarbrief Wonen 2022 en prioritering van woningbouwprojecten
Oudewater

Advies

1. Stem in met de inhoud van de "Bijlage - Jaarbrief Wonen 2022" (D/23/088390)
met reactie op de motie en toezegging over volkshuisvesting met het kenmerk:
M-066 en T-763 en stuur deze naar de raad.
2. Stem in met bijgevoegd raadsvoorstel "Jaarbrief Wonen 2022 met Strategische
woningbouwplanning inclusief prioritering van woningbouwprojecten"
(D/23/094578) en leg deze voor aan de raad.

Besluit: 

Conform

 

D/23/095151 | Startnotitie Uitvoeringsagenda Erfgoed Oudewater

Advies

Stem in met bijgevoegde Startnotitie Uitvoeringsagenda Erfgoed Oudewater 2023 -
2026.

Besluit:

Conform met de opmerking dat het college de monitor aan de raad wil
zenden met een begeleidende informatiebrief.

 

D/23/094572 | Reactie Ferm Werk op zienswijzen kaderbrief 2024

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief met betrekking tot de
schriftelijke reactie van Ferm Werk op de zienswijzen kaderbrief 2024.

Besluit: 

Conform met redactionele wijziging.

 

D/23/095360 | Schriftelijke vragen art. 32 RvO van Progressief Oudewater over
het parkeerfonds

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief met de beantwoording
van de vragen van de fractie van Progressief Oudewater over het parkeerfonds en
verzend deze aan de gemeenteraad.

Besluit: 

Conform

 

D/23/095344 | Zienswijze Oudewater op ontwerp NRD windenergie

Advies

Instemmen met de inhoud van bijgevoegde zienswijze op de ontwerp-notitie Reikwijdte
en Detailniveau (NRD) voor het planMER voor windenergie in de provincie Utrecht.

Besluit: 

Conform

 

D/23/094629 | Collegevoorstel Beantwoording vragen Progressief Oudewater
Ondernemers Tappersheul in de knel door zwembad

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende de
beantwoording van de vragen van fractie Progressief Oudewater inzake "ondernemers
Tappersheul in de knel door zwembad" en verzend deze aan de gemeenteraad.

Besluit: 

Conform