Collegevergadering 4 oktober 2022

D/22/072250 | Coronasteun Cultuur Oudewater 2021 

Advies

Stem in met de verdeling van het coronasteunpakket cultuur Oudewater 2022.
1.    Ken van de kleine aanvragen 100% van de aanvraag toe;
2.    Ken van de overige aanvragen 85% van de aanvraag toe;
3.    Ken het Touwmuseum een extra ondersteuning van €8.000,- toe;
4.    Ken het Muziekhuis en de Vrienden van Oudewater beiden een extra impuls van €1.250,- toe.
Besluit: conform

 

D/22/074413 | Goedkeuring 'Ontwerp-selectielijst voor e-mailbewaring' (Capstone) Oudewater

Advies

1.    Aan te sluiten bij ontwerpselectielijst e-mailbewaring waarbij e-mail archivering volgens de Capstone methodiek kan gaan plaatsvinden.
2.    Akkoord te gaan met het ontwerp van de Selectielijst e-mailbewaring gemeentelijke en intergemeentelijke organen 2022 opgesteld namens de gemeentelijke zorgdragers door de VNG.
3.    De VNG te machtigen om dit ontwerp voor afstemming aan te bieden aan de algemene rijksarchivaris ter vaststelling namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
4.    De VNG te machtigen om de vastgestelde selectielijst geheel of gedeeltelijk te actualiseren, het ontwerp daarvan voor afstemming aan te bieden aan het college en vervolgens ter vaststelling aan te bieden aan de algemene rijksarchivaris namens de minister van OCW.
5.    Hiervoor bijgaand goedkeuringsformulier en bijgaand machtigingsformulier te ondertekenen.
Besluit: conform

 

D/22/074020 | Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) Oudewater 2023

Advies

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om:
1.    de Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Oudewater 2023 vast te stellen;
2.    de Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving gemeente Oudewater 2017 in te trekken per ingangsdatum van de Omgevingswet.

Besluit: conform

 

D/22/074673 | Vaststelling bestemmingsplan Waardsedijk 106- uitbreiding begraafplaats

Advies

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om:
1.    Het bestemmingsplan "Waardsedijk 106" met IMRO codering NL.0589.BPwaardsedijk106-ON01 ongewijzigd vast te stellen.
2.    Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen
Besluit: conform

 

D/22/075070 | Collegevoorstel Marktconsultatie De Klepper

Advies

1.    Geef het concept van het biedboek voor De Klepper vrij voor marktconsultatie.
2.    Informeer de raad over de start van de marktconsultatie door middel van bijgevoegde Raadsinformatiebrief (RIB).
Besluit: conform