Collegevergadering 5 juli 2022

D/22/065755 I Aanvraag Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie

Advies aan burgemeester en wethouders:

1.    Besluit om samen met andere deelnemers aan het regionale Netwerk Water & Klimaat een rijksbijdrage aan te vragen van €201.600,- voor gemeente Oudewater in het kader van de Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie.
2.    Stem in met de inhoud van de bijgevoegde raadsinformatiebrief over de Aanvraag Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie en stuur deze naar de raad.

Advies aan burgemeester:

Verleen volmacht aan wethouder Lont om de aanvraag namens de gemeente Oudewater te ondertekenen.

Besluit: conform

 

D/22/066390 I Beantwoording Schriftelijke vragen art. 32 RvO van ChristenUnie-SGP inzake Veelvuldig uitvallen ritten buslijnen 107 en 123

Advies
Stem in met de beantwoording van de schriftelijke artikel 32 vragen CU-SGP en stuur deze door naar de raad.

Besluit: conform

 

D/22/064127 I Beantwoording Schriftelijke vragen art. 32 RvO van De Onafhankelijken inzake Ontwikkeling Oranjepark 2

Advies
Stem in met de beantwoording van de vragen van De Onafhankelijken inzake de stedenbouwkundige visie voor Oranjepark 2 en stuur deze aan de raad.

Besluit: conform

 

D/21/039415 I Buurtbemiddeling Oudewater 2022

Advies

Besluit tot het verlengen van de Samenwerkingsovereenkomst Buurtbemiddeling middels het aangaan van bijgevoegd addendum 1 met terugwerkende kracht vanaf 2 oktober 2021 tot en met 31 december 2022.

Besluit: conform

 

D/22/066176 I Collegevoorstel goedkeuring DO en fasering Brede Dijk juni 2022

Advies

Stem in met bijgevoegd raadsvoorstel inzake 'reconstructie Brede Dijk' en stuur deze naar de raad

Besluit: conform

 

D/22/065908 I Collegevoorstel regelen mandatering en volmacht directeuren SD zomerreces 2022 - Oudewater

Advies aan het College

1.    Stem in met verlening van mandaat aan de directeur Sociaal Domein van de gemeente Woerden tevens lid van het Programma Team Sociaal Domein en aan de directeur Bedrijfsvoering gemeente Woerden – waar I&M UW onder valt - voor de besluiten waarvoor op grond van het 'Mandaat- en volmachtbesluit DVO Inkoop en Monitoring Utrecht West vanaf 2021' en het 'Mandaat- en volmachtbesluit Inkoop & Monitoring Utrecht West met betrekking tot inkoop van Jeugdhulp en Wmo vanaf 2022' mandaat aan de wethouder Sociaal Domein Woerden is verleend.
2.    Dit mandaat geldt uitsluitend gedurende de periode van het zomerreces tot uiterlijk 30 september 2022.
Besluit: conform

Advies aan de burgemeester:

1.    Verleen volmacht aan de directeur Sociaal Domein gemeente Woerden tevens lid van het Programma Team Sociaal Domein en aan de directeur Bedrijfsvoering gemeente Woerden– waar I&M UW onder valt - om
overeenkomsten te ondertekenen waarvoor op grond van het 'Mandaat- en volmachtbesluit DVO Inkoop en Monitoring Utrecht West vanaf 2021' en het 'Mandaat- en volmachtbesluit Inkoop & Monitoring Utrecht West met betrekking tot inkoop van Jeugdhulp en Wmo vanaf 2022' volmacht aan de wethouder Sociaal Domein gemeente Woerden is verleend.
2.    Deze volmacht geldt uitsluitend gedurende de periode van het zomerreces tot uiterlijk 30 september 2022.
Besluit: conform

 

D/22/065457 I Herontwikkeling Stadskantoor Oudewater

Advies
Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de herontwikkeling van het Stadskantoor in Oudewater en stuur deze naar de raad.
Besluit: conform

 

D/22/065921 I  Huisstijl Oudewater

Advies:
1.    Stem in met de voorgestelde huisstijl Oudewater, zoals beschreven in de bijgevoegde Uitwerking huisstijl Oudewater.
2.    Stem in met de raadsinformatiebrief ‘Huisstijl Oudewater’ en stuur deze aan de raad.
Besluit: conform

 

D/22/065477 I Inkoop maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp per 1 januari 2023

Advies
Voorstel aan het college:
1.    Stel de inkoopstrategie “maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden” vast.
2.    Stel het aanmeldingsdocument “maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden” vast.
3.    Informeer de participatieraad Oudewater met bijgevoegde brief (bijlage3) over de wijze waarop het advies is verwerkt.
4.    Stem in met bijgevoegde raadsinformatiebrief en stuur deze naar de raad.
5.    Leg geheimhouding op bijlage 2 en 2a t/m g tot publicatie van de aanbestedingsdocumenten op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet in verband met de belangen zoals genoemd in artikel 5.1 lid 2 sub b en g van de Wet open overheid.
6.    Stel het Besluit over “Het Mandaat- en volmacht besluit inkoop huishoudelijke hulp 2023” vast zoals opgenomen in bijlage 5.
Besluit: conform

 

D/22/061720 I Opzegging huur ruimten in Stadskantoor

Advies
Te besluiten tot:

1.    opzegging van de huurovereenkomsten voor het Stadskantoor Oudewater, conform bijgaande conceptbrieven;
2.    starten van overleg met dezelfde partijen over
(a) het aangaan van een allonge waarbij de huur wordt voortgezet maar een tussentijdse opzegmogelijkheid wordt
geïntroduceerd en
(b) alternatieve huisvesting op termijn.
Besluit: wethouder Teunissen wordt gemandateerd om de aangepaste conceptbrieven met concept allonge namens het college te versturen. 
 

D/22/065405 I Uitvoeren diensten door Woerden voor Klimaatakkoord

Advies

1.    Stem in met een verhoging van € 92.000,- van de bijdrage op grond van de Uitvoeringsovereenkomst (UVO) met ingang van 1 januari 2023 voor het uitvoeren van extra structurele diensten door de organisatie van de gemeente Woerden ten behoeve van de gemeente Oudewater voor de uitvoeringstaken uit het Klimaatakkoord.
2.    Stem in met een aanvullende overeenkomst op de UVO 2022 tussen Woerden en Oudewater met een budget van € 31.000,- zodat per 1 september de extra structurele diensten kunnen starten en breng dit ten laste van FCL 67400013.
3.    Stem in met een structurele begrotingswijziging van € 92.000,- ten laste van FCL 67400013.
4.    Stem in met opname in de risicoparagraaf van de programmabegroting 2023-2026 dat niet voldoende rijksmiddelen voor de dekking kunnen worden ontvangen voor de jaren 2023 en verder
 Besluit: conform