Collegevergadering 6 december 2022

D/22/080884 - Kadernota 2024 Veiligheidsregio Utrecht

Advies:

1.    Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief, geregistreerd onder D/22/080866 en de kadernota 2024 Veiligheidsregio Utrecht, geregistreerd onder D/22/080868.
2.    De zienswijze met kenmerk D/22/080870 vast te stellen, waarin wordt ingestemd met de kadernota.

Besluit: conform

 

D/22/068605 - Uitvoeringsovereenkomst- en programma 2023 ODRU-Oudewater

Advies:

Besluit tot het aangaan van bijgevoegde Uitvoeringsovereenkomst 2023 Oudewater met de Omgevingsdienst Regio
Utrecht, met de bijlagen;
- Uitvoeringsprogramma 2023 Oudewater-ODRU, D/22/080941.
- Uitvoeringsovereenkomst 2023 Oudewater- ODRU, D/22/080940.
- Toelichtingendocument op het uitvoeringsprogramma 2023 Oudewater, D/22/080943.

Besluit: conform

 

D/22/079751 - Ontwerp-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling AVU

Advies:

1.    In te stemmen met bijgaand Ontwerp-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling AVU.
2.    Stel de raad, door middel van bijgevoegd raadsvoorstel, voor om met betrekking tot het ontwerp-wijzigingsbesluit
Gemeenschappelijke Regeling AVU geen zienswijze in te dienen

Besluit: conform

 

D/22/082311 - Instemming Bod 3.0 Provinciale Regietafel Migratie en Integratie Provincie Utrecht

Advies:
Stem in met het bijgevoegde Bod 3.0 van de Provinciale Regietafel Migratie en Integratie.
Stem in met verzending van de bijgevoegde brief van de Provincie Utrecht aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Besluit: conform

 

D/22/081641 - Ontwikkelingen openbaar vervoer

Advies:
Stem in met de inhoud van de bijgevoerde raadsinformatiebrief 'Ontwikkelingen openbaar vervoer' en stuur deze naar de raad.

Besluit: conform