Collegevergadering 7 februari 2023

D/23/086066 | Vaststellen nadere regels en beleidsregels subsidiëring Peuteropvang en Voorschoolse Educatie gemeente Oudewater

Advies 

1. Stel de nadere regels en beleidsregels subsidiëring Peuteropvang en Voorschoolse Educatie gemeente Oudewater vast, maak deze bekend in de elektronische uitgave van het Gemeenteblad en laat deze met terugwerkende kracht op 1 januari 2023 in werking treden;

2. Trek de Beleidsregels subsidiëring Voorschoolse Educatie gemeente Oudewater, welke op 1 januari 2021 in werking getreden zijn, in;

3. Trek de Beleidsregels subsidiëring Peuteropvangtoeslag gemeente Oudewater, welke op 1 januari 2020 in werking getreden zijn, in.

Besluit 

Conform

 

D/23/086571 | Aanwijsbesluit parkeren grote voertuigen

Advies 

Besluit het Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen 2023 vast te stellen.

Besluit 

Aanhouden 

 

 

D/23/086460 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 32 RvO van Progressief Oudewater inzake Stand van zaken uitvoering motie ‘Winterplan 2023 Armoede Oudewater’

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende de beantwoording van de vragen van de fractie van Progressief Oudewater, over de stand van zaken van de uitvoering van de motie 'Winterplan 2023 Armoede Oudewater', en verzend deze naar de gemeenteraad.

Besluit 

Conform

 

D/22/077403 | Jaarbrief Wonen - Oudewater

Advies 

Stem in met de Raadsinformatiebrief met reactie op de motie en toezegging over volkshuisvesting met het kenmerk: M-066 en T-763 en stuur deze naar de raad.

Besluit 

Aanhouden 

 

D/23/087298 | RIB Proces tot stand komen Sociaal Akkoord

Advies 

Stem in met bijgevoegde raadsinformatiebrief over het tot stand komen van het Sociaal Akkoord en stuur deze naar de gemeenteraad.

Besluit 

Akkoord met redactionele wijziging in de RIB en openbaar