Collegevergadering 7 juni 2022

D/22/062365 I Herinrichting markt en omgeving

Advies
Stem in met de inhoud van bijgevoegd raadsvoorstel over de herinrichting van de markt en omgeving en stuur deze aan de raad.

Besluit: conform

 

D/22/062666 I Jaarverantwoording Kinderopvang 2021, gemeente Oudewater

Advies
1.    Stel de bijgevoegde jaarverantwoording Kinderopvang 2021 vast.
2.    Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de jaarverantwoording Kinderopvang 2021 en stuur deze, samen met de jaarverantwoording Kinderopvang 2021, door naar de raad.

Besluit: conform

 

D/22/063048 I Ontwerpbestemmingsplan uitbreiding begraafplaats Waardsedijk 106

Advies
1.    Besluit ingevolge artikel 7.17, derde lid jo. artikel 7.16 van de Wet milieubeheer, op basis van de verzamelde informatie zoals opgenomen in het ontwerp bestemmingsplan 'Waardsedijk 106' dat geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden gemaakt;
2.    Instemmen met het ontwerp bestemmingsplan “Waardsedijk 106”, uitbreiding begraafplaats.
3.    De ontwerpbestemmingsplanprocedure op te starten voor “Waardsedijk 106”, conform artikel 3.8 Wro, door het plan met IMRO codering NL.IMRO.0589-BPWaardsedijk106-ON01 te publiceren in het Gemeenteblad, De IJsselbode en op www.ruimtelijkeplannen.nl en voor 6 weken ter inzage te leggen.

Besluit: conform

 

D/22/063441I Tijdelijke camperplaatsen parkeerterrein Waardsedijk/Ravelijnsingel Oudewater

Advies
1.    In te stemmen om op het parkeerterrein aan de Ravelijnstraat 5 camperparkeerplaatsen aan te wijzen voor het zomerseizoen 2022 ingaand vanaf 1 juli 2022.
2.    In te stemmen dat in mandaat een APV-verkeersbesluit wordt genomen ter formele vastlegging.
3.    De raad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief op de hoogte brengen van het besluit.

Besluit: het college mandateert burgemeester om te besluiten op de adviezen en de raad hierover te informeren. 

 

D/22/062563 I Voorontwerpbestemmingsplan 4 woningen Plesmanplantsoen 6

Advies

1.    Besluit in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan 'Plesmanplantsoen 6", bestaande uit regels, toelichting en een verbeelding;
2.    Besluit de voorontwerpbestemmingsplanprocedure op te starten door het voorontwerpbestemmingsplan "Plesmanplantsoen 6" met IMRO codering NL.IMRO.0589-BPplesmanpl6-VO01 te publiceren in het digitale
Gemeenteblad, De IJsselbode en op www.ruimtelijkeplannen.nl en het voor 6 weken ter inzage te leggen.

Besluit: conform