Collegevergadering 7 maart 2023

D/23/091137 | Aanwijzing als toezichthouder gemeente Oudewater

Advies 

Besluit overeenkomstig bijgevoegd aanwijzingsbesluit de in de bijlage genoemde

personen aan te wijzen als toezichthouder.

Besluit 

Conform met redactionele wijziging in het aanwijzingsbesluit

 

D/23/091880 | Schriftelijke vragen art. 32 RvO van De Onafhankelijken over het

gebiedsproces afwegingskader

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief betreffende de

beantwoording van vragen van de fractie van De Onafhankelijken inzake het

gebiedsproces afwegingskader en stuur deze naar de raad.

Besluit

Conform

 

D/23/091601 | Ondertekening woondeal 2022 - 2030 - Gemeente Oudewater

Advies 

1. Besluit tot het aangaan van de bijgevoegde Woondeal U10 2022-2030;
2. Verleen wethouder Ten Hagen mandaat om in de Woondeal U10 2022-2030
tekstuele aanpassingen van ondergeschikte aard aan te brengen;
3. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de
ondertekening van de Woondeal 2022-2030 en stuur deze naar de raad

Voorstel aan burgemeester 

1. Verleen wethouder Ten Hagen volmacht om de bijgevoegde Woondeal U10 2022-

2030 namens de gemeente

Oudewater te ondertekenen

Besluit 

Conform met redactionele wijziging in de Raadsinformatiebrief